Uwaga

Studenckie Praktyki Zawodowe

Informujemy, że od 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowa Procedura Studenckich Praktyk Zawodowych, zgodnie z którą Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

  1. przyjmuje wypełnione umowy oraz skierowania na praktykę celem podpisania ich przez osoby upoważnione z ramienia Uczelni;
  2. przyjmuje podpisane przez przedstawicieli zakładów pracy/placówek skierowania i/lub umowy celem przygotowania wykazu przebiegu realizacji praktyk zawodowych;
  3. przekazuje kierownikom praktyk poszczególnych kierunków przygotowane wykazy przebiegu realizacji praktyk zawodowych celem ich zaliczenia oraz przygotowania niezbędnych sprawozdań;
  4. archiwizuje Dzienniki Studenckich Praktyk Zawodowych/Indeksy Kształcenia Praktycznego, stanowiące dokumentację Teczki osobowej akt studenta.

Pozostałe informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach dostępne są na stronie internetowej:

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#praktyki

 

[Przesłano przez: Tatiana Wyciślik-Żurawska]