komunikat

Komunikat uzupełniający Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 9.07.2020 r. w sprawie praktyk studenckich

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 7 lipca br. w sprawie praktyk studenckich, uprzejmie informuję, że Dziekani Wydziałów SUM zadeklarowali, iż uznawać będą realizację przez studenta 1 godziny wolontariatu za 1 godzinę praktyk. Warunkiem powyższego jest osiągnięcie niezbędnych efektów uczenia się określonych w programie praktyki.

Dodatkowo, uwzględniając „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”, wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dziekani SUM dopuścili możliwość osiągniecia efektów uczenia się w sposób alternatywny np. przez realizację zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny (przy zachowaniu obowiązujących przepisów). W przypadku, gdy w ramach realizowanej praktyki, opiekun stwierdzi osiągniecie wymaganych efektów kształcenia to będzie można je przypisać liczbie godzin określonej w standardzie.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

logo Uniwersytetu SUM

Karta obiegowa online

Wszystkich Studentów, w szczególności ostatnich lat studiów informujemy, że od bieżącego roku karta obiegowa będzie generowana w Wirtualnym Dziekanacie i drukowana przez pracowników Dziekanatu, przy odbiorze dyplomu. W związku z tym, Studenci nie mają obowiązku osobistego potwierdzania braku zaległości w jednostkach określonych w druku karty obiegowej. Pracownicy tych jednostek organizacyjnych będą dla każdego studenta kończącego kształcenie wypełniać informacje w systemie elektronicznym.

Przypominamy Studentom o konieczności uprzedniego rozliczenia wszelkich zaległych zobowiązań wobec biblioteki, zespołu domów studenckich, kwestury i zespołu pomocy materialnej.

W związku z powyższym przed odbiorem dyplomu prosimy o zarejestrowanie się Wirtualnym Dziekanacie, sprawdzenie statusu karty obiegowej i ewentualne wypełnienie zaległych zobowiązań.

Karteczka na tablicy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 200,00 zł brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, rynek im. Jana Pawła II 13, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania wniosków od 1 lipca do 18 września 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem www.powiatklobucki.pl.