Karteczka na tablicy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 200,00 zł brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, rynek im. Jana Pawła II 13, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania wniosków od 1 lipca do 18 września 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem www.powiatklobucki.pl.