ilustracja graficzna - połączenie obrazu wielu żarówek z obrazem w tle miasta

Zasady przenoszenia studentów z innych Uczelni na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zasady przenoszenia studentów z innych Uczelni na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

A. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) , przyjęcie na studia może nastąpić w drodze przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

B. Zgodnie z Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, który mówi, że:

§27

1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej za zgodą Dziekana, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

2. Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta poprzedniego roku studiów.

3. Studentowi, który uzyskał zgodę na przeniesienie mogą zostać zaliczone zajęcia na zasadach określonych w § 19.

C. Dokumentację kandydatów ubiegających się o przeniesienie na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach należy złożyć nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r. w Dziekanacie. Jeśli dokumentacja wpłynie po terminie, podanie pozostanie bez rozpatrzenia, a dokumenty zostaną odesłane..

D. Przeniesienie na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu może odbyć się tylko i wyłącznie po zaliczeniu roku studiów oraz na ten sam kierunek jaki podjęty został na uczelni macierzystej.

E. O przeniesienie na studia mogą ubiegać się studenci innych uczelni, którzy spełniają warunki rekrutacyjne na dany kierunek na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim rozpoczęcia studiów.

F. Dokumenty, jakie kandydat ubiegający się o przeniesienie powinien złożyć w Dziekanacie:

– podanie do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
– pisemna prośba o zgodę na przeniesienie z opinią Dziekana Wydziału uczelni macierzystej
– przebieg studiów potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS

– zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wraz ze średnią arytmetyczną ocen ze studiów i średnią z ostatniego zaliczonego roku studiów na uczelni macierzystej
– kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
– decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na I rok studiów
– wykaz uzyskanych efektów kształcenia (moduł, sylabus)

Dokument do pobrania