W sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Komunikat Nr 4/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 04.08.2020 r.

w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informuję, że dyplomy będą wydawane w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo.

Nadmieniam, że wydawanie dokumentów dla kierunku analityka medyczna odbędzie się w następujących dniach:

I. 11.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 15:00
II. 13.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 12:30
III. 17.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 10:15
IV. 26.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 9:45

a zarazem proszę o uprzedni kontakt telefoniczny z Pracownikiem Dziekanatu, pod nr:
32 364 11 27/28, celem ustalenia terminu odbioru dokumentu, co pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy magisterskiej, podpisanie trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj., podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego). Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia w oryginale dzienniczka praktyk oraz legitymacji studenckiej.

Prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Uwaga

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego.

Stypendium będzie przyznawane przez okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r.
do 30 czerwca 2021 r. W przypadku studentów V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 000,00 zł brutto miesięcznie. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie pod adresem www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.