Uwaga

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego.

Stypendium będzie przyznawane przez okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r.
do 30 czerwca 2021 r. W przypadku studentów V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 000,00 zł brutto miesięcznie. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie pod adresem www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.