Uwaga

Komunikat Nr 5/2020 – W sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Komunikat Nr 5/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 13.08.2020 r.

w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informuję, że dyplomy będą wydawane w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo.

Nadmieniam, że wydawanie dokumentów dla kierunków: kosmetologia I i II  stopień, oraz biotechnologia medyczna I i II stopień odbędzie się według daty obrony w następujący sposób:

Termin Obrona z dnia Odbiór Dyplomu W godzinach
1 20.07.2020r. 19.08.2020r. od 12: 00 do 13:45
2 21.07.2020r. 20.08.2020r. od 11: 00 do 14:45
3 22.07.2020r. 21.08.2020r. od 09: 00 do 11:15
4 23.07.2020r. 24.08.2020r. od 09: 00 do 11:00
5 24.07.2020r. 24.08.2020r. od 09: 00 do 11:00
6 27.07.2020r. 25.08.2020r. od 12: 00 do 15:00
7 29.07.2020r. 25.08.2020r. od 12: 00 do 15:00
8 30.07.2020r. 25.08.2020r. od 12: 00 do 15:00

a zarazem proszę o uprzedni kontakt telefoniczny z Panią Agnieszką Markowską Pracownikiem Dziekanatu, pod nr: 32 364 11 29, celem ustalenia terminu odbioru dokumentu, co pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy magisterskiej lub licencjackiej, podpisanie trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj., podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego, oświadczenie o zwrocie legitymacji – dotyczy studiów I stopnia). Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia w oryginale dzienniczka praktyk oraz legitymacji studenckiej.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

 

Karteczka na tablicy

Obowiązkowe praktyki zawodowe

W związku z niepokojącymi informacjami otrzymywanymi od studentów SUM o konieczności dokonywania opłat za realizację obowiązkowych praktyk zawodowych wynikających z programu studiów, w niektórych podmiotach leczniczych informujemy, że Uczelnia każdorazowo kieruje pisma do szpitali wskazując, że taka praktyka nie powinna mieć miejsca.
Również Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na prośbę Prezydenta IFMSA o interpretację przepisów w sprawie praktyk zawodowych potwierdza, że za niedopuszczalne należy uznać pobieranie opłat za obowiązkowe praktyki zawodowe wynikające z programu studiów m.in. od studentów studiów stacjonarnych w języku polskim.

Przypominamy, że praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o infrastrukturę uczelni oraz infrastrukturę podmiotów leczniczych, z którymi Uczelnia zawarła umowy ramowe w tym zakresie. Ponadto na indywidualny wniosek studentów, za zgodą Dziekana zawierane są umowy na realizację przez studentów praktyk zawodowych objętych planem studiów z pojedynczymi jednostkami, z którymi nie zostały zawarte umowy ramowe.

Wykaz jednostek, z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowy ramowe na realizacją przez studentów praktyk zawodowych objętych planem studiów znajduje się na stronie internetowej SUM / zakładka Student / Dziekanaty / praktyki / partnerzy praktyk.

Studenta ucząca się na tablecie

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna w wysokości 2.000 zł będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów.

Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej.
Stypendium będzie przyznane dla dwóch studentów, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Link do ogłoszenia poniżej:
https://powiat.limanowski.pl/blog/2-00-zł-co-miesiac-dla-studentow-medycyny/

W sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Komunikat Nr 4/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 04.08.2020 r.

w sprawie wydawania dyplomów ukończenia studiów

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) w zakresie terminu wydania dyplomu ukończenia studiów oraz art. 43 ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.), a zarazem aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną informuję, że dyplomy będą wydawane w kampusie A w pokoju nr 1 przy ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo.

Nadmieniam, że wydawanie dokumentów dla kierunku analityka medyczna odbędzie się w następujących dniach:

I. 11.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 15:00
II. 13.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 12:30
III. 17.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 10:15
IV. 26.08.2020 r., w godz.: od 8:00 do 9:45

a zarazem proszę o uprzedni kontakt telefoniczny z Pracownikiem Dziekanatu, pod nr:
32 364 11 27/28, celem ustalenia terminu odbioru dokumentu, co pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy magisterskiej, podpisanie trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj., podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego). Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia w oryginale dzienniczka praktyk oraz legitymacji studenckiej.

Prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Uwaga

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego.

Stypendium będzie przyznawane przez okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r.
do 30 czerwca 2021 r. W przypadku studentów V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 000,00 zł brutto miesięcznie. Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie pod adresem www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.