monety i finanse

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości 2.000 zł  przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego, do osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami
  • wybierze specjalizację lekarską, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie

Wniosek składa zainteresowany student osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  w terminie do 15 października 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/8456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/34325.html

[Przesłano przez: Marta Kłak-Próżny]

Plakat Służby Więziennej w Poznaniu

Wolne stanowiska pracy – Areszt Śledczy w Poznaniu

Obecnie Areszt Śledczy w Poznaniu posiada następujące wolne stanowiska pracy:

– młodszy pielęgniarz/młodsza pielęgniarka
– młodszy ratownik medyczny
– młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan kpt. Paweł Świetlik, Specjalista Działu Kadr i Płac Aresztu Śledczego w Poznaniu (tel.61-8568-322, e-mail: )