online

Stypendium Ministra-komunikat dla studentów WNMK

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać w terminie do dnia 5 października br. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Powinien to być osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan. Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta (osobny plik PDF- skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.