komunikat

Komunikat Nr 7/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 25.09.2020 r

Komunikat Nr 7/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 25.09.2020 r.


w sprawie wydawania Dzienniczków Praktyk Zawodowych w Aptece

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r., w sprawie praktyki zawodowej w aptece, student kierunku farmacja zobowiązany jest po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej do odbicia stażu w wybranych, pozytywnie zaopiniowanych aptekach. Przebieg praktyki tj. wykonywanie czynności praktycznych oraz nabywanie umiejętności student odnotowuje w Dzienniczku Praktyk.

U W A G A
STUDENCI VI ROKU KIERUNKU FARMACJA

Wydawanie dokumentów dla studentów kierunku farmacja tj. Dzienniczka Praktyk Zawodowych w Aptece, odbędzie się w kampusie A w pokoju nr 5 (Dziekanat) przy  ul. Jedności 8, z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się wyłącznie pojedynczo, w następujących dniach:

  1. 29.09.2020 r., w godz.: od 8:30 do 15:00Nazwiska od B – K
  2. 30.09.2020 r., w godz.:  od 8.30 do 15:00Nazwiska od L – Ż

Zważając na aktualną sytuację sanitarno-epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie odległości 2 metrów.

Powyższe pozwoli na zapewnienie właściwej organizacji i bezpiecznych warunków.

Prodziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. farm. Ewa Chodurek

 

komunikat

Komunikat Nr 6/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 24.09.2020 r

Komunikat Nr 6/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 24.09.2020 r.

w sprawie spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

UWAGA

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2020 r. studentów I roku kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia I i II stopnia, biotechnologia medyczna I i II stopnia według poniższego harmonogramu:

  • FARMACJA – Nazwiska od A – Ł – godzina 9:00 , Nazwiska od M- Ż – godzina 10:00
  • ANALITYKA MEDYCZNA – godzina 11:00
  • KOSMETOLOGIA I stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia – godzina 12:00
  • KOSMETOLOGIA II stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia – godzina 13:00

Spotkania organizacyjne odbędą się w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie odległości 2 metrów.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie
e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2020 r.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) oraz dostarczenia potwierdzenia wpłaty do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM .

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. PL 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

 

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]

logo Uniwersytetu SUM

STYPENDIUM MINISTRA

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać w terminie do dnia 2 października br. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Powinien to być osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan. Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta (osobny plik PDF- skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/attachment/aac13e0c-0beb-459e-b04d-c0cf7965dbdf
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/db02d166-b939-4f69-96af-40d44fcfef52

indeks biblioteczny

Szkolenie biblioteczne dla studentów 1-go roku

Oddział BG SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza wszystkich studentów I roku na szkolenia biblioteczne on-line, które odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams.

W czasie szkolenia:

  • opowiemy o zasadach korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz pokoi cichej nauki,
  • nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”,
  • pokażemy jak korzystać z naszych zbiorów on-line,
  • chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki.

Terminy:
24 września 2020 r.: godz. 10.00 – 11.00
25 września 2020 r.: godz. 10.00 – 11.00
Obowiązkowe zapisy na szkolenie: brak wolnych miejsc

 

[Przesłano przez: Sandra Adamczyk]