Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) oraz dostarczenia potwierdzenia wpłaty do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM .

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM

 

[Przesłano przez: Karolina Skubacz]

indeks biblioteczny

Funkcjonowanie Biblioteki SUM od 01.10.2020 r.

Informujemy, że od 21 września 2020 r. poprzez system biblioteczny będzie można zamawiać do wypożyczenia książki. Powyższe będzie możliwe po zalogowaniu się na stronę: https://primo-48slam.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?tab=aleph_tab&sortby=rank&vid=48SLAM_VIEW&lang=pl_PL

Jednocześnie od 1 października br. zostaną wprowadzone nowe zasady korzystania z wypożyczalni oraz czytelni Biblioteki SUM w Katowicach oraz jej Oddziałach. Zasady zapewniające bezpieczeństwo jej Użytkownikom, zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej:  biblioteka.sum.edu.pl.

Dodatkowo informujemy, że terminy zwrotu wypożyczonych przez czytelników książek zostają przedłużone do 30 października br.

Obecnie zachęcamy nowych Czytelników do zapisywania się do Biblioteki przez formularz elektroniczny https://aleph.sum.edu.pl/F?func=bor-new-0

Jednocześnie zachęcamy do zwrotów książek przez trezor, znajdujący się przy Oddziale w Katowicach-Ligocie, a w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego (link do kontaktu: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=207&lang=pl)

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie www.biblioteka.sum.edu.pl, a także na profilu FB Biblioteki SUM w Katowicach.

Uwaga

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemiczne aspekty funkcjonowania organizmu człowieka

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemiczne aspekty funkcjonowania organizmu człowieka, dla studenta I roku, kierunku Biotechnologia medyczna, studia II stopnia odbędzie się w dniu 25.09.2020r. o godz. 8:30.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach za pośrednictwem platformy e-learningowej Microsoft Teams.

 

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]

monety i finanse

Stypendium Ministra Zdrowia dla Studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia RP ponownie opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021.

Liczba stypendiów możliwych do przyznania w 2020 r. dla uczelni wyższych wynosi 50.

Studenci zainteresowani ww. stypendiami powinni zapoznać się z warunkami ich otrzymania, dostępnymi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe-na-rok-akademicki-20202021 oraz złożyć w Dziekanacie w terminie do 5 października 2020 r. kompletne wnioski wraz z niżej załączonym oświadczeniem.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/attachment/aac13e0c-0beb-459e-b04d-c0cf7965dbdf
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/db02d166-b939-4f69-96af-40d44fcfef52

[Przesłano przez: Tatiana Wyciślik-Żurawska]

monety i finanse

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości 2.000 zł  przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego, do osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami
  • wybierze specjalizację lekarską, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie

Wniosek składa zainteresowany student osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  w terminie do 15 października 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/8456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim/34325.html

[Przesłano przez: Marta Kłak-Próżny]