monety i finanse

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Studentom kształcącym się na Kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM ogłaszamy nabór wniosków do Programu Stypendialnego, którego fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM.

Dla kogo?

Studenci i Studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Warunki przystąpienia do naboru do Programu Stypendialnego:

Złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium wraz z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczeniem, że Student/Studentka jest słuchaczem III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w SUM,
 2. zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Studenta/Studentkę w roku akademickim 2019/2020,
 3. oświadczeniem Studenta/Studentki o nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu studiów.

Kryteria oceny wniosków- co będzie oceniane?

 1. Kryteria formalne: złożenie w terminie kompletnych i czytelnych dokumentów wymaganych Regulaminem Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Kryteria merytoryczne: suma punktów przyznanych za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne lub inne osiągnięcia.

 

UWAGA:

Kompletność wniosku oznacza m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych potwierdzeń, przed ostatecznym złożeniem wniosku:

 • średnią ocen potwierdza we wniosku Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych,
 • osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
 • punkty za osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie otrzymanych dyplomów i zaświadczeń potwierdzonych przez Kierownika Centrum Dydaktyki.

Natomiast przyznanie punktów w kategorii innych osiągnięć wymaga przedłożenia stosownych dokumentów i zaświadczeń do wniosku.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Termin składania wniosków wyznacza się na dzień 28 października 2020 r, na godz. 10:00.

Komplety wniosek wraz z niezbędną dokumentacją można dostarczyć w następujący sposób:

UWAGA:

O dochowaniu terminu decyduje odpowiednio: data stempla pocztowego, data potwierdzenia przez pracownika Kancelarii SUM, bądź data wysłania e-maila”.

 

Wartość stypendium:

Całkowita wartość stypendium dla jednej osoby wynosić będzie 9.000,00 zł brutto.

 

Główne warunki realizacji stypendium:

 1. Student zobowiązuje się do:
  1) uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od ukończenia studiów,
  2) zawarcia w terminie wskazanym w pkt. 1) umowy o pracę w GCM na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza i świadczenia pracy w oddziale wskazanym przez GCM w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełnienie dyżurów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r., poz. 295), za wynagrodzenie określone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w GCM oraz uwzględniające wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa kształtujące zasady wynagradzania pielęgniarek,
  3) pozostawania w stosunku pracy z GCM na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 2) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Okres obowiązku pozostawania w stosunku pracy z GCM, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) przedłuża się o okres nieświadczenia pracy przez Studenta na rzecz GCM bez względu na przyczynę nieświadczenia pracy.
 3. Student zobowiązany jest poinformować GCM o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza nie później niż w terminie trzech dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położonych.
 4. Student zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy z GCM, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital lub Uczelnię na szkodę, a w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010).

 

Szczegółowe informacje oraz druk formularza znajdują się w linkach poniżej:

 1. Regulamin Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Wniosek o przyznanie stypendium wypłacanego przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 3. Oświadczenie.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Dydaktyki, tel. 32 208 36 57.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]