Informacja dla Studentów i Doktorantów

Drodzy Studenci i Doktoranci

Uprzejmie informuję, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, na mocy której zobowiązano Rektorów uczelni do przekazania w ustawowym terminie 7 dni – na wniosek wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia – wykazów studentów kształcących się w zawodzie medycznym oraz doktorantów zawierających: imię, nazwisko, numer PESEL i adres miejsca zamieszkania[1].

Podkreślam, że skierowanie studentów i doktorantów do udziału w realizacji świadczeń zdrowotnych wykonywanych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jest niezależne od uczelni i jej władz, a dokonywane jest w oparciu o indywidualną decyzję administracyjną podejmowaną przez Wojewodę[2]. Rektorom uczelni nie pozostawiono żadnych granic interpretacyjnych, ustanawiając po ich stronie obowiązek sporządzenia wykazu i jego przekazania w ustawowym terminie.

W przypadku wydania przez Wojewodę indywidualnych decyzji o udziale w realizacji świadczeń zdrowotnych, studenci i doktoranci, u których występują przesłanki wykluczenia określone w ustawie z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Ponadto ustawa stanowi, że:

  • okres pracy studentów i doktorantów, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
  • zadania, które studenci i doktoranci będą wykonywać w ramach pracy przy zwalczaniu epidemii są dostosowane do poziomu ich wiedzy i umiejętności,
  • studenci i doktoranci będą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osoby wykonującej zawód medyczny właściwej ze względu na rodzaj świadczenia,
  • studentom i doktorantom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze za pracę przy zwalczaniu epidemii.

W chwili obecnej brak jest regulacji szczegółowych w przedmiocie form i zasad realizacji obowiązków na podstawie wskazanej ustawy, a także sposobu zaliczenia zajęć praktycznych. W przypadku wydania jakichkolwiek wytycznych zostaną one podane do Państwa wiadomości.

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko
Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[1] zmiana w treści art. 47 ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845)
[2] w trybie ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (art. 47)

[Przesłano przez: Justyna Bula]