Uwaga – przedłużenie terminu zgłoszeń do szczepienia przeciw COVID-19

W dniu 29.12.2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło okres zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 (https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych).
Zainteresowanych szczepieniem:
1. studentów, w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim,
2. doktorantów,
3. wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia,

którzy dotychczas nie wypełnili formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SUM do dnia 23.12.2020 r. informujemy, że w okresie od 4 stycznia do 8 stycznia 2021 r. na stronie internetowej SUM dostępny będzie formularz elektroniczny, który należy wypełnić. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Równocześnie informujemy, że dotychczasowe deklaracje do szczepień przeciw Covid-19 złożone poprzez aplikację do dnia 23.12.2020 r. przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni zostały przekazane szpitalom węzłowym w terminie. Niezależne od Uczelni pozostaje wystawienie skierowania na szczepienie. Pracownicy SUM, którzy w poprzednim naborze nie dokonali wyboru szpitala w czasie określonym w sms, a wypełnili formularz zgłoszeniowy, zostali przypisani do szpitali według miejsca zatrudnienia w SUM i nie powinni wypełniać ponownego zgłoszenia.

Studenci zostali przypisani szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).

Natomiast indywidualne zgłoszenia studentówi pracowników Uczelni wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie poprzez formularz zgłoszeniowy) m.in. do Centrum Informatyki i Informatyzacji nie mogły ze względów formalnych zostać przekazane szpitalom węzłowym. Zatem osoby te powinny wypełnić formularz, który będzie dostępny w styczniu.

Pytania w powyższej kwestii proszę kierować wyłącznie w formie elektronicznej z kont uczelnianych na adres: , podając równocześnie numer telefonu, celem ułatwienia komunikacji.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.

herb SUM

Komunikat 11/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Komunikat 11/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316) do dnia 17 stycznia 2021 r. podtrzymuję ustalenia dotyczące formy kształcenia przekazane w punkcie I Komunikatu Nr 10/2020 z dnia 03.12.2020 r.

Do decyzji właściwych Dziekanów pozostawiam organizację realizacji zajęć na kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański


  Communication No. 11/2020 of December 23, 2020
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice

In connection with the Regulation of the Council of Ministers of December 21, 2020, on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of a state of epidemic (Journal of Laws 2020, item 2316), until 17 January 2021, I maintain the arrangements concerning the form of education communicated in point I of Communication No. 10/2020 of December 3, 2020.

I leave the organization of programs conducted in English language to the decision of the specified Deans.

Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

szczepienia - komunikat

Komunikat dotyczący szczepień przeciw COVID-19 dot. studentów i pracowników Uczelni

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID – 19 szczepienie społeczeństwa będzie przebiegać etapowo. Etap 0 zakłada szczepienie m.in. studentów kierunków medycznych, nauczycieli akademickich uczelni medycznych oraz pracowników Uczelni niebędących nauczycielami, którzy przebywają w trybie ciągłym na terenie podmiotu leczniczego. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione wszystkie ww. osoby, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uczelni oraz w podmiocie leczniczym, w którym realizują zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgłaszani są przez ten podmiot leczniczy.

Zainteresowanych szczepieniem studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy przebywają w trybie ciągłym na terenie podmiotu leczniczego – prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.sum.edu.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy, który zawiera również zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich przekazanie do podmiotu leczniczego realizującego szczepienie. Zgodnie z komunikatem Resortu zdrowia, osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Wobec konieczności niezwłocznego przekazania zgłoszeń do tzw. szpitali węzłowych, w których szczepienia będą realizowane prosimy o uzupełnienie formularza do dnia 22.12.2020 r. do godz. 10.00. Wskazanie tak krótkiego terminu na zgłoszenie jest niezależne od Uczelni, bowiem jest determinowane ustaleniami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, w tym w komunikacie z dnia 17.12.2020 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-szczepien-personelu-medycznego-i-niemedycznego-przeciw-covid19-w-szpitalach-wezlowych

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989.

Uwaga

Okresowa ocena nauczycieli akademickich

Uprzejmie informuję, że w celu dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich została uruchomiona usługa generowania kodów online dostępna ma stronie internetowej https://ankieta.sum.edu.pl. W związku z powyższym, aby dokonać oceny nauczycieli akademickich należy przejść na ww. stronę z ankietą i postępować zgodnie z instrukcją.

 

z poważaniem
dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM
Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

herb SUM

KOMUNIKAT NR 11/ 2020 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH Z DNIA 15.12.2020 R

KOMUNIKAT NR 11/ 2020 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU Z DNIA 15.12.2020 r

w sprawie XLII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

UWAGA

Studenci V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku: farmacja i analityka medyczna oraz II roku studiów drugiego stopnia kierunku: kosmetologia i biotechnologia medyczna

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu uprzejmie informuję, że, w dniu 08.01.2021 r, tj. piątek o godz. 10.00 odbędzie się XLII Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich, organizowany przez Samorząd Studencki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z uwagi na sytuację sanitarno – epidemiczną, konkurs odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Podczas konkursu będą prezentowane prace magisterskie tegorocznych absolwentów kierunków:

farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna II stopnia, kosmetologia II stopnia.

Obecność podczas konkursu jest obowiązkowa.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Dziekan
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach