komunikat

Komunikat NR 10/2020 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM z dnia 01.12.2020 r.

U W A G A
K O M U N I K A T

Komunikat NR 10/2020
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM z dnia 01.12.2020 r.,

w sprawie wsparcia służb medycznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. oraz Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach przez studentów w formie pomocy świadczonej w ww. podmiotach, na zasadach wolontariatu.

UWAGA
Studenci wszystkich kierunków
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dziekan WNF w Sosnowcu SUM uprzejmie informuje o możliwości czynnego udziału studentów w pracach wspomagających pracowników niżej wymienionych podmiotów leczniczych.
Studenci wyrażający chęć udzielenia pomocy w ramach wolontariatu w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. proszeni są o kontakt z pracownikiem Szpitala Panią Kariną Maczuch – tel. 606 999 714.

W sprawie wsparcia personelu opiekuńczo – pielęgnacyjnego w opiece nad podopiecznymi DPS „Zacisze” w Katowicach należy kontaktować się z :

Panią Moniką Kurpanek – spec. ds. kadr, e-mail:
Panią Justyną Gacek – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tel. 513 755 996, e-mail:

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U z 2020 r. poz. 1881) w roku akad. 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa powyżej, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (….).

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć w którym student nabył umiejętności praktyczne.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

zegar w stylu retro

Zmiana godzin pracy Dziekanatu WNMK

W związku z prowadzeniem zajęć przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość dla studentów wszystkich kierunków studiów, uprzejmie informuję, że popołudniowe dyżury Dziekanatu WNMK (w godz. 15.30-18.00) zostają zawieszone do odwołania. O kolejnych ewentualnych zmianach godzin pracy Dziekanatu będziemy informować Państwa na bieżąco