KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19 U ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW / COMMUNICATION REGARDING HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS IN CASE OF COVID-19 INFECTION

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19 U ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia*:

– koszt badań sanitarno-epidemiologicznych, w tym test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

– koszty związanych z obowiązkową hospitalizacją,

– koszty związane z kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,

– koszty świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

u osób będących ubezpieczonymi, są finansowane ze środków NFZ, a w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przepisy dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej odnoszą się do wszystkich osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą, w celu zapewnienia im właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak wynika z powyższego, wskazane usługi są bezpłatne, również dla studentów zagranicznych.

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zarażenie wirusem COVID student powinien skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

*Zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).

COMMUNICATION REGARDING HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS IN CASE OF COVID-19 INFECTION

According to the guidelines of the Ministry of Health*:

– the cost of sanitary and epidemiological tests, including the SARS-CoV-2 coronavirus test,

– the costs associated with compulsory hospitalisation,

– the costs related to quarantine or epidemiological surveillance,

– the costs of health services related to these infections and infectious diseases,

for insured persons the costs are covered by the NFZ (National Health Fund), and in case of persons without health insurance entitlements, the costs are covered by the part of the state budget administered by the minister in charge of health matters.

The provisions on the financing of health care services apply to every student  suspected of being infected with SARS-CoV-2 disease, in order to ensure their proper access to diagnostics and treatment, regardless of their health insurance entitlements.

The above described services are free of charge for foreign students.

In case of symptoms suggesting COVID infection, student should contact a primary care doctor immediately.

*The principles of covering the costs of tasks related to counteracting COVID-19, in particular the mode of financing healthcare services for persons suspected of being infected or contaminated with this disease in order to ensure proper access to diagnostics and treatment for these persons are regulated by the Act of 2 March 2020 on special solutions related to preventing, counteraction and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of Laws, item 374, as amended).