Uwaga

Komunikat Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 22.01.2021 r.

Komunikat Nr 2/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów V roku kierunku analityka medyczna

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Jury-Półtorak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu: Student -> Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu -> Druki do pobrania
Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zaliczenia zaległej praktyki zawodowej (wakacyjnej) z roku akademickiego 2019/2020 tj. po IV roku w terminie umożliwiającym złożenie pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem Studiów SUM.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Bernadeta Czopko tel. 32 364 11 27 lub 32 364 11 28

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 WNMZ

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

1. Praktyki odbywane w ramach nadzwyczajnego wpisu awansowego z roku akademickiego 2019/2020 mogą być realizowane w trakcie trwania roku akademickiego (nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi). Formalności dotyczące odbywania praktyk są identyczne jak w przypadki praktyk planowych.
2. Praktyki z bieżącego roku akademickiego realizowane są zgodnie z obowiązującym Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk.
3. Celem terminowego załatwienia formalności dokumenty należy złożyć minimum trzy tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
4. Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć do skrzynki podawczej na parterze w budynku dziekanatu.
5. Po podpisaniu przez Dziekana dokumenty zostaną odesłane pocztą.
6. Po odbyciu praktyki student powinien Wydrukować druk potwierdzenia odbycia praktyki i po podpisaniu dostarczyć do Dziekanatu najpóźniej do 16.09.2021 r.
7. Potwierdzenia odbycia praktyk (podpis i pieczątka funkcyjna) dokonać może Dyrektor, Ordynator, Kierownik lub inna osoba upoważniona, która podpisała umowę.

 

Dokumenty konieczne do realizacji praktyk:
1) W przypadku Jednostek, z którymi SUM posiada podpisaną umowę ramową:

  • Wniosek do Dziekana MNMZ o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,
  • kserokopią ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach którego studentowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego (2 egzemplarze).

2) W przypadku Jednostek, z którymi SUM nie posiada podpisanej umowy ramowej:

  • Wniosek do Dziekana MNMZ o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,
  • trzy egzemplarze umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych podpisane przez studenta i osobę uprawnioną w wybranej placówce medycznej,
  • kserokopią ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach którego studentowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego (3 egzemplarze).