Uwaga

Stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium w wysokości do 1.000 zł. miesięcznie przyznawane jest studentowi na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2021r., który spełnia łącznie nastepujące warunki:

  • Jest studentem III roku studiów I stopnia albo I i II roku studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo,
  • Nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • Nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
  • Zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie lub Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Wniosek należy złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do 18 lutego 2021r.

Pełna dokumentacja ogłoszonego naboru wniosków oraz więcej informacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod adresem:

www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

z wyrazami szacunku

dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk

Prodziekan ds. Studenckich

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach