herb SUM

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2021

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy
licencjackiej lub magisterskiej 2021

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, z wyjątkiem sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece na kierunku farmacja oraz złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu następujących dokumentów:

 • uzupełniona wirtualna karta obiegowa (podgląd na Wirtualnej Uczelni),
 • legitymacja studencka – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° – zwrot przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów, Studenci kierunku farmacja zwracają legitymację w momencie złożenia do Dziekanatu dokumentów dotyczących zakończenia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, natomiast Studenci studiów pierwszego stopnia składają przez WU w PDF oświadczenie-zwrot legitymacji /do pobrania/,
 • uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna I° i kosmetologia I° (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu /do pobrania/,
 • dowód wpłaty – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna I° i kosmetologia I° (przez WU w PDF) na kwotę 60 zł lub 100 zł, opłat za dyplom można dokonać przelewem bankowym na indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie,
 • uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów – dotyczy Studentów kierunku: biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu II° /do pobrania/,
 • dowód wpłaty – dotyczy Studentów kierunku: biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° – w przypadku dodatkowego odpisu dokumentu, zostanie wygenerowane indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie do Pracownika Dziekanatu poprzez e-mail)
 • wypełniona ankieta do suplementu /do pobrania/. (w formacie PDF oraz wersji edytowalnej WORD przez WU). Ankietę wypełnia każdy Student, nawet ten, który nie posiada żadnych osiągnięć! Dodatkowo dla Studentów, którzy posiadają indywidualne osiągnięcia – skan dokumentów potwierdzających m.in. publikacje, czynny udział w pracach koła naukowego, nagrody i wyróżnienia,
 • wypełniony (przez WU w PDF) załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego /do pobrania/,

 

Pracę licencjacką lub magisterską:

 • należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę Wirtualna Uczelnia w module Obieg Prac Dyplomowych w formacie pliku .pdf,
 • jeden egzemplarz przeznaczony do akt musi być wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (Student zobligowany jest dostarczyć go przy odbiorze dyplomu).

UWAGA! – załączniki tj.: oświadczenie, prośba o wydanie dyplomu, dowód wpłaty, ankieta do suplementu wraz z potwierdzeniami, zał. nr 1, umowa licencyjna, należy spakować do jednego pliku zip i wgrać przez Wirtualną Uczelnie.

ODBIÓR DYPLOMU, warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/magisterskiej, podpisanie w Dziekanacie WNF trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. oświadczenie w sprawie legitymacji, podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego oraz uzupełniony formularz absolwent /do pobrania/).

Termin składnia prac licencjackich i magisterskich wraz z kompletem dokumentów rozpoczyna się od dnia 7 czerwca 2021 r.

 • Zgodnie z §34 ust. 1 i 3 Regulaminu Studiów SUM – „Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca r., ostatniego roku studiów”.
 • W przypadku:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
  2. braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,

Student składa drogą elektroniczną (na adres Pracownika Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie) do dnia 30.06.2021 r. wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej /do pobrania/.

 • Zgodnie z §36 Regulaminu Studiów SUM – „Student, który w terminie nie złożył pracy dyplomowej lub nie zdał egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów”.

Zgodnie z Komunikatem Nr 17/2021 z dnia 06.05.2021 r. Rektora SUM w Katowicach egzaminy dyplomowe i obrony prac dyplomowych winny być prowadzone zdalnie z wykorzystaniem udostępnionych przez Uczelnię narzędzi informatycznych. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora SUM Nr 100/2020 z dnia 23.06.2020 r. (z późn. zm.). W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych względami technicznymi po stronie studenta (np. brak sprzętu, dostępu do Internetu) Uczelnia zapewnia warunki do udziału w egzaminie/zaliczeniu w pomieszczeniach SUM przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. W związku z koniecznością przygotowania do powyższego, studenci zobligowani są do zgłoszenia takiej konieczności do Dziekanatu najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu/zaliczenia.

Student zobowiązany jest do potwierdzenia ustnie przed Komisją, że zapoznał się z Zarządzeniem SUM Nr 100/2020 z dnia 23.06.2020 r. (z późn. zm.).

Termin egzaminu i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej zostanie wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Termin obrony będzie widoczny w Wirtualnej Uczelni.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

UWAGA! – aktualny wzór umowy licencyjnej zostanie przekazany w późniejszym terminie na podstawie odrębnego komunikatu wraz z wyznaczonym terminem dostarczenia dokumentu w 3 egzemplarzach do Dziekanatu WNF.

 

 

Studentki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zwyciężyli w Akademickich Mistrzostwach Polski we wspinaczce sportowej, które odbyły się w Katowicach i Gliwicach

Impreza początkowo miała odbyć się w marcu, ale w związku z trzecią falą pandemii koronawirusa w Polsce w ostatniej chwili została przełożona na koniec maja.

Indywidualnie świetnie spisali się studenci krakowskich uczelni, którzy zgarnęli cztery z sześciu złotych medali – Ida Kupś (UJ Kraków) była najlepsza w boulderingu i wspinaczce na trudność, a wśród panów w boulderingu zwyciężył Kajetan Kupś (AGH Kraków), a we wspinaczce na trudność jego kolega z uczelni Wojciech Pełka. Z kolei we wspinaczce na czas najlepsi byli Agata Żyśko (UMe Lublin) i Hubert Przytuła (UW Warszawa)

Akademickie Mistrzostwa Polski są współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a ich głównym sponsorem jest Grupa LOTOS. Zmagania we wspinaczce sportowej wspierały także miasto Katowice i miasto Gliwice oraz partnerzy: Mammut, Singing Rock, Scarpa, Grivel, Lhotse, WELD, Everberg i Red Bull.

Akademickie Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej

Kobiety

Klasyfikacja generalna
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Uniwersytet Warszawski

Klasyfikacje indywidualne

Bouldering
1. Ida Kupś (UJ Kraków)
2. Katarzyna Ekwińska (UMK Toruń)
3. Jadwiga Szkatuła (AGH Kraków)

Wspinaczka na trudność
1. Ida Kupś (UJ Kraków)
2. Katarzyna Ekwińska (UMK Toruń)
3. Monika Błachut (PK Kraków)

Wspinaczka na czas
1. Agata Żyśko (UMe Lublin)
2. Natalia Woś (UMCS Lublin)
3. Katarzyna Ekwińska (UMK Toruń)

Mężczyźni

Klasyfikacja generalna
1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2. Uniwersytet Warszawski
3. Politechnika Warszawska

Klasyfikacje indywidualne

Bouldering
1. Kajetan Kupś (AGH Kraków)
2. Igor Fojcik (KA Kraków)
3. Olaf Malinowski (PL Lublin)

Wspinaczka na trudność
1. Wojciech Pełka (AGH Kraków)
2. Olaf Malinowski (PL Lublin)
3. Adam Kowal (UMe Wrocław)

Wspinaczka na czas
1. Hubert Przytuła (UW Warszawa)
2. Jakub Ginszt (KUL Lublin)
3. Igor Fojcik (KA Kraków)

 

kobieta z dzwonkiem

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do Programu Erasmus+ / Updated list of persons qualified for the Erasmus+ Programme

herb SUM

Podziękowania dla Wolontariuszy Studentów SUM!

Zarządca Szpitala w Żywcu, spółka ICZ HealthCare sp. z o.o. składa podziękowania dla naszych Studentów, którzy w formie wolontariatu wspierali codzienną pracę i funkcjonowanie oddziałów covidowych w żywieckim szpitalu. Okazane wsparcie zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów pozbawionych kontaktów z najbliższymi było nieocenione.

 „Dzięki pomocy studentów SUM Szpital Żywiec mógł jeszcze aktywniej włączyć się w walkę z trwającą epidemią”.

Po raz kolejny jesteśmy dumni z naszych studentów oraz dołączamy się do podziękowań za niesienie bezinteresownej pomocy.

 

tekst podzękowania szpital życwiec

Komunikat Dziekana WNoZB

Komunikat z dnia 19.05.2021 r.
w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych
w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

w związku z licznymi zapytaniami studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach, dotyczącymi dopuszczalnych form realizacji studenckich praktyk zawodowych, informuję, że zgodnie z obowiązującymi komunikatami JM Rektora dopuszcza się odbywanie praktyk wyłącznie w formie stacjonarnej.

Niedopuszczalna jest realizacja praktyk z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, prof. SUM

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach