herb SUM

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2021

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy
licencjackiej lub magisterskiej 2021

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, z wyjątkiem sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece na kierunku farmacja oraz złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu następujących dokumentów:

 • uzupełniona wirtualna karta obiegowa (podgląd na Wirtualnej Uczelni),
 • legitymacja studencka – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° – zwrot przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów, Studenci kierunku farmacja zwracają legitymację w momencie złożenia do Dziekanatu dokumentów dotyczących zakończenia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, natomiast Studenci studiów pierwszego stopnia składają przez WU w PDF oświadczenie-zwrot legitymacji /do pobrania/,
 • uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna I° i kosmetologia I° (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu /do pobrania/,
 • dowód wpłaty – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna I° i kosmetologia I° (przez WU w PDF) na kwotę 60 zł lub 100 zł, opłat za dyplom można dokonać przelewem bankowym na indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie,
 • uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów – dotyczy Studentów kierunku: biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu II° /do pobrania/,
 • dowód wpłaty – dotyczy Studentów kierunku: biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° – w przypadku dodatkowego odpisu dokumentu, zostanie wygenerowane indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie do Pracownika Dziekanatu poprzez e-mail)
 • wypełniona ankieta do suplementu /do pobrania/. (w formacie PDF oraz wersji edytowalnej WORD przez WU). Ankietę wypełnia każdy Student, nawet ten, który nie posiada żadnych osiągnięć! Dodatkowo dla Studentów, którzy posiadają indywidualne osiągnięcia – skan dokumentów potwierdzających m.in. publikacje, czynny udział w pracach koła naukowego, nagrody i wyróżnienia,
 • wypełniony (przez WU w PDF) załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego /do pobrania/,

 

Pracę licencjacką lub magisterską:

 • należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę Wirtualna Uczelnia w module Obieg Prac Dyplomowych w formacie pliku .pdf,
 • jeden egzemplarz przeznaczony do akt musi być wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (Student zobligowany jest dostarczyć go przy odbiorze dyplomu).

UWAGA! – załączniki tj.: oświadczenie, prośba o wydanie dyplomu, dowód wpłaty, ankieta do suplementu wraz z potwierdzeniami, zał. nr 1, umowa licencyjna, należy spakować do jednego pliku zip i wgrać przez Wirtualną Uczelnie.

ODBIÓR DYPLOMU, warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/magisterskiej, podpisanie w Dziekanacie WNF trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. oświadczenie w sprawie legitymacji, podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego oraz uzupełniony formularz absolwent /do pobrania/).

Termin składnia prac licencjackich i magisterskich wraz z kompletem dokumentów rozpoczyna się od dnia 7 czerwca 2021 r.

 • Zgodnie z §34 ust. 1 i 3 Regulaminu Studiów SUM – „Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca r., ostatniego roku studiów”.
 • W przypadku:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
  2. braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,

Student składa drogą elektroniczną (na adres Pracownika Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie) do dnia 30.06.2021 r. wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej /do pobrania/.

 • Zgodnie z §36 Regulaminu Studiów SUM – „Student, który w terminie nie złożył pracy dyplomowej lub nie zdał egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów”.

Zgodnie z Komunikatem Nr 17/2021 z dnia 06.05.2021 r. Rektora SUM w Katowicach egzaminy dyplomowe i obrony prac dyplomowych winny być prowadzone zdalnie z wykorzystaniem udostępnionych przez Uczelnię narzędzi informatycznych. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych i obron prac dyplomowych zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora SUM Nr 100/2020 z dnia 23.06.2020 r. (z późn. zm.). W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych względami technicznymi po stronie studenta (np. brak sprzętu, dostępu do Internetu) Uczelnia zapewnia warunki do udziału w egzaminie/zaliczeniu w pomieszczeniach SUM przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. W związku z koniecznością przygotowania do powyższego, studenci zobligowani są do zgłoszenia takiej konieczności do Dziekanatu najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu/zaliczenia.

Student zobowiązany jest do potwierdzenia ustnie przed Komisją, że zapoznał się z Zarządzeniem SUM Nr 100/2020 z dnia 23.06.2020 r. (z późn. zm.).

Termin egzaminu i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej zostanie wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Termin obrony będzie widoczny w Wirtualnej Uczelni.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

UWAGA! – aktualny wzór umowy licencyjnej zostanie przekazany w późniejszym terminie na podstawie odrębnego komunikatu wraz z wyznaczonym terminem dostarczenia dokumentu w 3 egzemplarzach do Dziekanatu WNF.