logo Uniwersytetu SUM

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca br. do 10 września br.

Oferta skierowana jest dla studentów VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może zostać przyznane studentce/studentowi, który do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów, w poprzednim roku akademickim (V rok studiów) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 oraz został wpisany na VI rok akademicki.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2200,00 zł brutto miesięcznie.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, z dopiskiem: „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”.

Szczegółowe informacje oraz druki znajdują się na stronie internetowej https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-dla-studentow-uczelni-medycznych-kierunku-lekarskiego/idn:2040