logo Uniwersytetu SUM

Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2021 r. zostało odnowione porozumienie pomiędzy polskimi uczelniami medycznymi (treść porozumienia wraz z listą uczelni w załączniku), dotyczące współpracy w zakresie realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM.

Celem programu jest realizacja systemu kształcenia studentów, nawiązującego do międzynarodowego programu ERASMUS, umożliwiającego wymianę studentów pomiędzy uczelniami medycznymi oraz uczelniami prowadzącymi kształcenie na kierunkach medycznych w Polsce, będącymi członkami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich.

Szczegóły realizacji określa Regulamin Programu MOSTUM.

słoik z monetami, u góry słoika nałożony biret.

Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów SUM

Wszystkich kandydatów na studia na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne z przyjemnością informujemy, że Rada Powiatu Tarnogórskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXII/293/2021 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski – studentów I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Stypendium będzie przyznawane studentom, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez Powiat Tarnogórski oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym warunkującym do przyjęcia na studia do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wniosek o przyznanie Stypendium należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w terminie do dnia 15 października r.

Uchwała dostępna jest pod linkiem; https://powiat.tarnogorski.pl/2021/06/26/stypendium-na-start

Zachęcamy absolwentów szkół tarnogórskich do podjęcia kształcenia w SUM-ie.

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

 

Praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

 

herb SUM

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022

Przedmioty wiodące w roku akademickim 2021/2022

Lista przedmiotów wiodących, które nie będą możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego

zdrowie publiczne I stopnia:

I rok: epidemiologia, podstawy zdrowia publicznego

zdrowie publiczne II stopnia:

I rok: współczesne problemy środowiska naturalnego, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia:

I rok: procedury w medycynie, modyfikowalne czynniki ryzyka zdrowia

II rok: bezpieczeństwo środowiskowe, ryzyko zdrowotne

zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia:

I rok: profilaktyka zdrowotna, infrastruktura informatyczna w ochronie zdrowia

dietetyka I stopnia:

I rok: pracownia żywienia i dietetyki, podstawy żywienia człowieka

II rok: technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, analiza i ocena jakości żywności

dietetyka II stopnia:

I rok: edukacja i poradnictwo żywieniowe, żywienie kliniczne

Ponadto, warunkowy wpis nie może być udzielony z przedmiotów kontynuowanych w następnym roku studiów zgodnie z Regulaminem studiów w SUM (§ 18 ust. 1 c).

Lista przedmiotów, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego na kolejny rok akademicki 2021/ 2022

kierunek lekarski

I rok

 • Anatomia
 • Histologia, cytofizjologia i embriologia

II rok

 • Biochemia z elementami chemii II
 • Fizjologia e elementami fizjologii klinicznej
 • Symulacyjna propedeutyka umiejętności klinicznych

III rok

 • Patofizjologia
 • Mikrobiologia
 • Farmakologia i toksykologia

IV rok

 • Neurologia II

V rok

 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Radiologia III

 

program europejski

I rok

 • Anatomy
 • Histology, cytophysiology and embryology

II rok

 • Biochemistry with element of chemistry II
 • Physiology with elements of clinical physiology
 • Simulation propedeutics of clinical skills

III rok

 • Pathophysiology
 • Microbiology
 • Pharmacology with toxicology

IV rok

 • Neurology II

V rok

 • Anesthesiology and intensive care
 • Radiology III

program międzynarodowy

I/1          •             Biochemistry with elements of  chemistry I

 • General  physics I
 • General biology
 • Nursing practice (summer clerkship)

I/2          •             Biochemistry with elements of  chemistry II

 • General  physics II
 • Nursing  practice (summer clerkship)

II/3         •             Human biology

 • Biochemistry with elements of  chemistry III
 • Genetics I

II/4         •             Human biology

 • Biochemistry with elements of  chemistry IV
 • Introduction to medical analyses
 • Outpatient care practice (summer clerkship)

III/5       •             Gross  Anatomy  I

 • Histology  I
 • Biochemistry with elements of  chemistry V
 • Environmental  Health
 • Introduction to surgery I

III/6       •             Gross  Anatomy  II

 • Immunology
 • Histology  II
 • Genetics II
 • Physiology  I
 • Introduction to surgery II
 • Summer  clerkship (Internal Medicine)

IV/7       •             Microbiology  &  virusology  I + II

 • Physiology  II
 • Pharmacology  I
 • Pathomorphology  I

IV/8       •             Pharmacology  II

 • Pathophysiology
 • Neuroscience
 • Physical Diagnosis / IM
 • Pathomorphology  II
 • Summer clerkship (pediatrics)
 • Summer clerkship (intensive care)

V             •             Internal Medicine – Core

 • Surgery – Core
 • Pediatrics – Core
 • OB/GYN – Core
 • Summer  clerkship (surgery)
 • Summer  clerkship (OB/GYN)

neurobiologia

I rok

 • neurofizjologia
 • psychologia ogólna