logo SUM

Leki dostępne bez recepty, suplementy diety – audycja Radio Piekary i SUM

W audycji przygotowanej wspólnie przez Radio Piekary i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach gośćmi Pani Grażyny Michelli byli  dr hab. n. farm. Artur Beberok, prof. SUM i dr n. farm. Jakub Rok z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków.

Temat przewodni audycji: LEKI DOSTĘPNE BEZ RECEPTY, SUPLEMENTY DIETY

Zapraszamy do posłuchania!

 

https://pl-pl.facebook.com/radiopiekary/videos/453516732604598/

 

egzamin

Egzamin komisyjny – Biochemia

Szanowni Państwo,
Egzamin komisyjny – Biochemia

EGZAMIN KOMISYJNY z przedmiotu: Biochemia, dla studentów II roku, kierunku farmacja odbędzie się w dniu 20.09.2021 r. o godz. 9:00

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Dziekanat
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

monety i finanse

Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do 20 września oraz przesłania potwierdzenia wpłaty odpowiednio na podany poniżej adres mailowy:.

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. PL 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364 z dopiskiem Wydział Nauk Farmaceutycznych

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM

Komunikat Rektora

Komunikat Nr 20/2021 z dnia 14.09.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat Nr 20/2021
z dnia 14.09.2021 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Niniejszym informuję, że z dniem 1 września 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2021 r. poz. 1594).

Biorąc pod uwagę powyższe, od 1 października 2021 r. wszystkie kierunki studiów, poziomy i formy kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach prowadzone są w sposób określony w programie danego kształcenia, zgodnie z sylabusami zajęć, ćwiczenia i seminaria w trybie stacjonarnym, a wykłady w trybie stacjonarnym lub online (zgodnie z decyzją Dziekana).

W reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do stacjonarnego trybu nauczania, gdzie wszyscy studenci i doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych będą kształcić się na terenie Uczelni na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Jednocześnie informuję, że legitymacje studenckie i doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464) – czyli do 14 października 2021 r.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Announcement No. 20/2021
of the Rector
of the Medical University of Silesia, Katowice
of 14 September 2021

I hereby inform, that on 1 September 2021 the Regulation of the Minister of Health repealing the Regulation regarding the temporary restriction of functioning of medical universities due to prevention, counteracting and combating of COVID-19 (Journal of Law of 2017, item 1594) entered into force.

Having regard to the above, starting from 1 October 2021 the classes of all fields of studies, levels and forms of education at the Medical University of Silesia in Katowice will be conducted in the way as it is specified in the proper program of studies according to syllabus of classes, for labs and seminars in person and lectures both in person and/or with the use of distance learning methods and techniques (in accordance with Dean’s decision).

Under the sanitary regime and with basic safety precautions, we are returning to classes held in person where all students, PhD candidates and postgraduate students will be educated on the premises of the University according to the rules in place before the epidemic period.

At the same time, please be informed that student and doctoral cards and service cards of academic teachers remain valid for 60 days from the date of repeal of the Regulation of the Minister of Education and Science of 25 February 2021 on temporary restriction of functioning of certain entities of the system of higher education and science in connection with preventing, counteracting and combating COVID-19 (Journal of Laws of 2021, item 1464) – that is, until 14 October 2021.

Kind Regards,
Prof. Tomasz Szczepański, MD., PhD.
Rector of the Medical University of Silesia, Katowice

 

indeks biblioteczny

Zapraszamy studentów 1-go roku na szkolenie biblioteczne!

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza wszystkich studentów I roku na szkolenia biblioteczne on-line, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM.

W czasie szkolenia:

  • opowiemy o zasadach korzystania z czytelni oraz wypożyczalni,
  • nauczymy korzystać z bibliotecznego katalogu oraz z usługi „zdalnego dostępu do zbiorów”,
  • pokażemy jak korzystać z naszych zbiorów on-line,
  • chętni studenci będą mogli zapisać się do Biblioteki oraz zarezerwować pierwsze książki.

Na szkolenia obowiązują zapisy!

Terminy zajęć oraz formularze zapisu dostępne są pod linkami poniżej. Możliwe jest zapisanie się na kilka szkoleń.

Przed szkoleniem do osób zapisanych przez formularz zostanie przesłany mailem link do szkolenia.