Nabór wniosków o przyznanie stypendium Studentom kształcącym się na Kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM ogłaszamy nabór wniosków do Programu Stypendialnego, którego fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM.

Dla kogo?

Studenci i Studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Warunki przystąpienia do naboru do Programu Stypendialnego:

Złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium wraz z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczeniem, że Student/Studentka jest słuchaczem III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w SUM,
 2. zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Studenta/Studentkę w roku akademickim 2020/2021,
 3. oświadczeniem Studenta/Studentki o nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu studiów.

Kryteria oceny wniosków- co będzie oceniane?

 1. Kryteria formalne: złożenie w terminie kompletnych i czytelnych dokumentów wymaganych Regulaminem Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Kryteria merytoryczne: suma punktów przyznanych za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne lub inne osiągnięcia.

UWAGA:

Kompletność wniosku oznacza m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych potwierdzeń, przed ostatecznym złożeniem wniosku:

 • średnią ocen potwierdza we wniosku Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych,
 • osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
 • punkty za osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie otrzymanych dyplomów i zaświadczeń potwierdzonych przez Kierownika Działu Rekrutacji i Kształcenia Podyplomowego. 

Natomiast przyznanie punktów w kategorii innych osiągnięć wymaga przedłożenia stosownych dokumentów i zaświadczeń do wniosku.

Termin i sposób składania wniosków:

Termin składania wniosków wyznacza się na dzień 19 listopada 2021 r., na godz. 10:00.

Kompletny wniosek wraz z niezbędną dokumentacją można dostarczyć w następujący sposób:

UWAGA:

O dochowaniu terminu decyduje odpowiednio: data stempla pocztowego, data potwierdzenia przez pracownika Kancelarii SUM, bądź data wysłania e-maila”.

Wartość stypendium:

Całkowita wartość stypendium dla jednej osoby wynosić będzie 9.000,00 zł brutto.

Główne warunki realizacji stypendium:

 1. Student zobowiązuje się do:
  1) uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od ukończenia studiów,
  2) zawarcia w terminie wskazanym w pkt. 1) umowy o pracę w GCM na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza i świadczenia pracy w oddziale wskazanym przez GCM w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełnienie dyżurów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r., poz. 295), za wynagrodzenie określone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w GCM oraz uwzględniające wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa kształtujące zasady wynagradzania pielęgniarek,
  3) pozostawania w stosunku pracy z GCM na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 2) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Okres obowiązku pozostawania w stosunku pracy z GCM, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) przedłuża się o okres nieświadczenia pracy przez Studenta na rzecz GCM bez względu na przyczynę nieświadczenia pracy.
 3. Student zobowiązany jest poinformować GCM o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza nie później niż w terminie trzech dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położonych.
 4. Student zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy z GCM, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital lub Uczelnię na szkodę, a w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010).

Szczegółowe informacje oraz druk formularza znajdują się w linkach poniżej:

 1. Regulamin Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Wniosek o przyznanie stypendium wypłacanego przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 3. Oświadczenie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sekcja Rekrutacji i Świadczeń,
 tel. 32 208 35 92.

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu  dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Zasady przyznawania stypendiów przez Radę Powiatu w Radomiu  określa:

 • Uchwała Rady Powiatu w Radomiu nr 373/XXXIV/2021 z dnia  17 września 2021 r

https://www.spradom.finn.pl/rok-20211

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego w Zakładce ”Stypendia dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim”  pod linkiem: 

https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648 

Szczegółowe informację można także uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu te. /48/ 36 55 801 wew. 180, 184 

Wniosek należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Radomiu  przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26 – 600 Radom lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 12 listopada 2021 r

Zarząd Powiatu Radomskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w. 

Załączniki: 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja – „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II”

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Pan dr Robert Kubina oraz Pani dr hab. Agata Kabała-Dzik zostałi Gościnnymi Edytorami, wydania specjalnego „Role of Polyphenols and Other Phytochemicals in Prevention and Therapy of Civilization Diseases II ” w czasopiśmie Molecules (IF = 4.411). Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2022 roku.

logo Uniwersytetu SUM

II Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów ŻYWNOŚĆ. ŻYWIENIE. RYNEK. INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE

Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie serdecznie zaprasza studentów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów

„Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, która odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. w formie on-line.

Rejestracja trwa do 25.10.2021 r.

Dla laureatów sesji przewidziana jest nieodpłatna publikacja w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.

Informacje na temat konferencji oraz opłat znajdują się na stronie: https://wzc.sggw.edu.pl/konferencja-studentow-i-doktorantow/

Czwarty wykład prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: https://us06web.zoom.us/j/86368220489?pwd=M09Zd1VvbitoaUgzKzM4VVFYYitKUT09

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.