UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że do końca października trwa rejestracja kół naukowych w nowym roku akademickim 2023/2024. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: https://stn.sum.edu.pl/?page_id=27

Zachęcamy do promocji koła w ramach wydarzenia #dołącz do STN. Formularz zapisów  dla kół wraz z datami wydarzenia na poszczególnych wydziałach dostępny jest na stronie internetowej: https://forms.office.com/e/BUbxjQPP89

Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną w zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawę stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Słupcy lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie od 17 października do 31 października 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
  • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
  • zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SP ZOZ w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego,
  • wskazanie specjalizacji, którą student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia SP ZOZ w Słupcy, z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Słupcy wskazanych w pkt. 4 Ogłoszenia,
  • deklarację o zamiarze odbywania stażu podyplomowego w SP ZOZ w Słupcy (fakultatywnie).

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, a wyniki ogłoszone do dnia 21 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej: https://www.powiat-slupca.pl/index.php/stypendia-lekarskie-na-lata-2023-2024-2025/


Przesłano przez:
Wirginia Dyduch