Komunikat 1/2024
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Komisji powołanej dla kierunku lekarsko-dentystycznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 07.04.2022 r. Rektora SUM w sprawie: powołania kierunkowych Komisji do spraw przyjęcia studentów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Osoba, która w dniu 24 lutego 2022 r. była studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy, której pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na postawie  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  jeżeli jest zainteresowana kontynuacją studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w  Katowicach proszona jest o złożenie:

Wniosku o przeniesienie (wzór w załączeniu) wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem. We Wniosku o przeniesienie należy wpisać adres do korespondencji  właściwy do doręczeń na terenie Polski.

Prosimy o poprawne i kompletne uzupełnienie wszystkich danych kontaktowych, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wykaz dokumentów:

  1. kserokopia indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,
  2. zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,
  3. zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i liczby punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
  4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu,
  5. pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz, że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Student, który nie dysponuje kompletem dokumentów, poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez uczelnię działającą na terytorium Ukrainy składa Oświadczenie (wzór w załączeniu), że w dniu 24 lutego 2022 r. studiował na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Na podstawie niniejszego oświadczenia Studentowi mogą zostać uznane okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.  Zasady przeprowadzenia egzaminu zostały określone Zarządzeniem Nr 77/2022 z dnia 16.05.2022 r. Rektora SUM.

Wniosek o przeniesienie wraz z dokumentami należy złożyć osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 r. (decyduje data wpływu dokumentów):

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pl. Traugutta 2

41-800 Zabrze

Dokumenty dostarczane osobiście należy złożyć w Sekretariacie, pok. 405, w godzinach pracy Dziekanatu WNMZ.

Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia jest równoznaczne z rezygnacją Studenta ze studiów prowadzonych w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe Zasady przyjęcia studentów w drodze przeniesienia na podstawie przepisów specjalnych w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy regulują zapisy Załącznika nr 1 do Regulaminu studiów (Uchwała Nr 19/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 marca 2022 r.)


Dane wysyłającego:
dr. inż. Dagmara Dołęga