Komunikat Nr 4/2021 z dnia 5.02.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat Nr 4/2021

z dnia 5.02.2021 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Od dnia 22 lutego 2021 r. dla studentów wszystkich poziomów, wszystkich lat i kierunków w SUM, prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wznawiam prowadzenie zajęć w następujących formach:

  • wykłady – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • ćwiczenia – w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia (stacjonarnie)
  • seminaria – w formie hybrydowej, prowadzone w grupach seminaryjnych, przy czym zajęcia prowadzone online powinny odbywać się w czasie rzeczywistym, w sposób interaktywny, zapewniający możliwość weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się. O formie prowadzenia seminariów decyduje Kierownik Jednostki w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

Zajęcia realizowane w kontakcie bezpośrednim (stacjonarnie) winny być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Praktyki wakacyjne, śródroczne oraz staże na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia winny być prowadzone zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Zarządzenia  Nr 161/2020 z dnia 8 września 2020 r. z późn. zm.

Powyższe zostało skonsultowane z przedstawicielami Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego SUM oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.

Z poważaniem,

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

 

Communication No. 4/2021

of February 5, 2021

of the Rector

of the Medical University of Silesia in Katowice

 

From February 22, 2021 for students of all degrees, all years and fields of studies at SUM, taught both in Polish and in English, I resume to conduct classes in the following forms:

– lectures – with the use of remote education methods and techniques,

– classes – in direct contact with the lecturers (stationary),

– seminars – in mixed form, conducted in seminar groups, while classes conducted with the use of remote education methods and techniques should take place in real time, in an interactive manner, ensuring the possibility of

verification of the achieved learning outcomes. The form of seminars is decided by the Head of Unit in consultation with the Dean of the Faculty.

Classes in direct contact (stationary) should be conducted in compliance with the sanitary regime, taking into account the applicable restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic.

 

Summer and mid-year clerkships as well as internships at all fields of studies and levels of education shall be carried out accordingly to Resolution No. 161/2020, dated September 8, 2020, as amended.

 

The above was consulted with representatives of the Students' Government University Council and Students' Government Faculty Councils.

 

With Kind Regards,

Rectorof the Medical University of Silesia in Katowice

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Uwaga

Komunikat Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 22.01.2021 r.

Komunikat Nr 2/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów V roku kierunku analityka medyczna

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Jury-Półtorak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu: Student -> Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu -> Druki do pobrania
Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zaliczenia zaległej praktyki zawodowej (wakacyjnej) z roku akademickiego 2019/2020 tj. po IV roku w terminie umożliwiającym złożenie pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem Studiów SUM.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Bernadeta Czopko tel. 32 364 11 27 lub 32 364 11 28

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Live z Prorektorem ds. Studiów i Studentów

Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Studiów i Studentów zaprasza Studentów Uczelni do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się on-line, z użyciem platformy MS Teams, we wtorek 2 marca 2021 r., o godzinie 15.00.

Ze względów organizacyjnych, w tym ograniczeń platformy w zakresie liczby osób, udział w spotkaniu, będzie możliwy po przesłaniu do dnia 19 lutego 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://forms.sum.edu.pl/formularze/spotkania-studentow-z-prorektorem-ds-studiow-i-studentow-sum. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W trakcie spotkania Prorektor oraz Dziekani Wydziałów w pierwszej kolejności odpowiadać będą na pytania, zadane poprzez formularz zgłoszeniowy, następnie na pozostałe pytania zadawane w trakcie spotkania.

To doskonała okazja do przedstawienia nurtujących problemów związanych z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, a także poruszenia innych spraw związanych
ze studiowaniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zachęcamy serdecznie do udziału w spotkaniu.

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

Powołanie Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na kadencję 2020-2024

Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM powołana została Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Przewodniczącą Komisji została Pani dr hab. n. o zdrowiu Monika Bąk-Sosnowska Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych i Zakładu Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Komisja będzie podejmowała zadania i czynności związane m.in. z wyjaśnianiem zgłoszonych sytuacji występowania mobbingu, molestowania seksualnego lub dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych, wnioskowaniem w sprawie wprowadzenia rozwiązań służących kształtowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.

Ponadto zgodnie z  Zarządzeniem Nr 2/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM w Uczelni utworzono instytucję Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta na kadencję 2020-2024 został Pan dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Do zadań Rzecznika będzie m.in. należało:

  • przyjmowanie zgłoszeń oraz identyfikowanie przypadków naruszania praw studenckich/doktoranckich,
  • udzielanie pomocy studentom i doktorantom w rozwiązywaniu sporów i konfliktów,
  • interweniowanie u władz Uczelni i Wydziałów w przypadkach łamania praw studenta/doktoranta,
  • podejmowanie zasad prewencyjnych zmierzających do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów/doktorantów.

Pierwsze spotkanie powołanej Komisji odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 r., w którym uczestniczyli JM Rektor SUM w Katowicach prof. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. Oskar Kowalski oraz Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta dr hab. n. med. Krzysztof Szydło.

Uwaga

Ogłoszenie o konkursie skierowanym do wszystkich studentów i przedsiębiorców startupów w Polsce

Informujemy, że Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (z siedzibą w Warszawie) ogłosiła konkurs dla wszystkich  studentów, przedsiębiorców i startupów w Polsce.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób związanych aktywnie ze środowiskiem studenckim i uczelnianym i wyłonienie innowacyjnego rozwiązania spośród zgłoszonych projektów.

Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie pomysłu rozwiązania ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania otoczenia o zasięgu lokalnym lub globalnym.

Już teraz pomysłodawcy mogą rejestrować się i zgłaszać pomysły na stronie internetowej: www.aipomysl.link by konkurować o nagrodę główną w wysokości do 400,000zł.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 20.01.2021 r. 10 zwycięzców AIPomysł Półfinału, który odbędzie się końcem lutego 2021, kwalifikuje się do 6-miesięcznego Programu AIP, obejmujące wsparcie w przygotowaniu zgłoszonego pomysłu biznesowego do wdrożenia. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2021.

W konkursie mogą brać udział startupy pozauczelniane pod warunkiem, że mają w zespole studenta, absolwenta lub pracownika związanego z uczelnią.