Uwaga

Komunikat Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 22.01.2021 r.

Komunikat Nr 2/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów V roku kierunku analityka medyczna

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Jury-Półtorak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu: Student -> Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu -> Druki do pobrania
Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zaliczenia zaległej praktyki zawodowej (wakacyjnej) z roku akademickiego 2019/2020 tj. po IV roku w terminie umożliwiającym złożenie pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem Studiów SUM.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Bernadeta Czopko tel. 32 364 11 27 lub 32 364 11 28

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Live z Prorektorem ds. Studiów i Studentów

Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Studiów i Studentów zaprasza Studentów Uczelni do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się on-line, z użyciem platformy MS Teams, we wtorek 2 marca 2021 r., o godzinie 15.00.

Ze względów organizacyjnych, w tym ograniczeń platformy w zakresie liczby osób, udział w spotkaniu, będzie możliwy po przesłaniu do dnia 19 lutego 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://forms.sum.edu.pl/formularze/spotkania-studentow-z-prorektorem-ds-studiow-i-studentow-sum. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W trakcie spotkania Prorektor oraz Dziekani Wydziałów w pierwszej kolejności odpowiadać będą na pytania, zadane poprzez formularz zgłoszeniowy, następnie na pozostałe pytania zadawane w trakcie spotkania.

To doskonała okazja do przedstawienia nurtujących problemów związanych z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, a także poruszenia innych spraw związanych
ze studiowaniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zachęcamy serdecznie do udziału w spotkaniu.

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

Powołanie Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na kadencję 2020-2024

Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM powołana została Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu, Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Przewodniczącą Komisji została Pani dr hab. n. o zdrowiu Monika Bąk-Sosnowska Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych i Zakładu Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Komisja będzie podejmowała zadania i czynności związane m.in. z wyjaśnianiem zgłoszonych sytuacji występowania mobbingu, molestowania seksualnego lub dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych, wnioskowaniem w sprawie wprowadzenia rozwiązań służących kształtowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.

Ponadto zgodnie z  Zarządzeniem Nr 2/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM w Uczelni utworzono instytucję Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta na kadencję 2020-2024 został Pan dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.

Do zadań Rzecznika będzie m.in. należało:

  • przyjmowanie zgłoszeń oraz identyfikowanie przypadków naruszania praw studenckich/doktoranckich,
  • udzielanie pomocy studentom i doktorantom w rozwiązywaniu sporów i konfliktów,
  • interweniowanie u władz Uczelni i Wydziałów w przypadkach łamania praw studenta/doktoranta,
  • podejmowanie zasad prewencyjnych zmierzających do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów/doktorantów.

Pierwsze spotkanie powołanej Komisji odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 r., w którym uczestniczyli JM Rektor SUM w Katowicach prof. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. Oskar Kowalski oraz Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta dr hab. n. med. Krzysztof Szydło.

Uwaga

Ogłoszenie o konkursie skierowanym do wszystkich studentów i przedsiębiorców startupów w Polsce

Informujemy, że Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (z siedzibą w Warszawie) ogłosiła konkurs dla wszystkich  studentów, przedsiębiorców i startupów w Polsce.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób związanych aktywnie ze środowiskiem studenckim i uczelnianym i wyłonienie innowacyjnego rozwiązania spośród zgłoszonych projektów.

Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie pomysłu rozwiązania ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania otoczenia o zasięgu lokalnym lub globalnym.

Już teraz pomysłodawcy mogą rejestrować się i zgłaszać pomysły na stronie internetowej: www.aipomysl.link by konkurować o nagrodę główną w wysokości do 400,000zł.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 20.01.2021 r. 10 zwycięzców AIPomysł Półfinału, który odbędzie się końcem lutego 2021, kwalifikuje się do 6-miesięcznego Programu AIP, obejmujące wsparcie w przygotowaniu zgłoszonego pomysłu biznesowego do wdrożenia. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2021.

W konkursie mogą brać udział startupy pozauczelniane pod warunkiem, że mają w zespole studenta, absolwenta lub pracownika związanego z uczelnią.

Komunikat Nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat Nr 1/2021

z dnia 12.01.2021 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Niniejszym informuję, iż od dnia 18 stycznia br. kierunki i lata ujęte w Komunikacie 10/2020 z dnia 3.12.2020 r., które miały zajęcia w formie hybrydowej (mieszanej) pozostają bez zmian. Kierunki i lata nie ujęte w ww. Komunikacie, na których zajęcia były prowadzone wyłącznie w formie kształcenia na odległość są prowadzone w tej formie do końca semestru zimowego.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach