II GDAŃSKIE DNI ZDROWIA / 2nd GDAŃSK HEALTH DAYS

Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzania Opieką Zdrowotną Gdańskiego uniwersytetu Medycznego ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Gdańskich Dniach Zdrowia, które odbędą się 18-20 maja 2022 roku na platformie ZOOM.

Tematyka, jaka będzie poruszana przez trzy dni:

18.05.2022 – Zdrowie psychiczne również w kontekście wojny na Ukrainie.

19.05.2022 – Międzynarodowa opieka zdrowotna na świecie – tego dnia konferencja będzie się odbywać w języku angielskim.

20.05.2022 – trzeciego dnia będą gościnnie przedstawiciele ASPHER. Przewidywana jest zarówno sekcja ekspercka, jak i studencka zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Rejestracja uczestników czynnych trwa od 04.05.2022. Zachęcamy Państwa do rejestracji, klikając w poniższy link dla osób które chcą prezentować pracę w języku polskim: https://forms.gle/mE29E3mwNnQL1RRV9, dla osób, które chcą prezentować w języku angielskim: https://forms.gle/61cXTGvWnMUZeLki8. Zapraszamy również na stronę wydarzenia, gdzie będą na bieżąco udostępnione informacje oraz regulamin: https://www.facebook.com/events/3216248401938258/?ref=newsfeed.
Nie może Państwa zabraknąć!

 

The Interdisciplinary Healthcare Management Student Research Group of the Medical University of Gdańsk is pleased to invite you to participate in the 2nd Gdańsk Health Days, which will take place on May 18-20, 2022 on the ZOOM platform.

Topics that we will cover for three days:

May 18, 2022 – Mental Health also in the context of the war in Ukraine

May 19, 2022 – International healthcare in the world – on this day the conference will be held in English

May 20, 2022 – on this day we will host ASPHER representatives. There will be both an expert and student session in both Polish and English.

The registration of active participants lasts until 04/05/2022. I encourage you to register by clicking on the following link: for people who want to present their work in Polish: https://forms.gle/mE29E3mwNnQL1RRV9, for people who want to present in English: https://forms.gle/61cXTGvWnMUZeLki8. We also invite you to our event website, where information and regulations will be made available on an ongoing basis: https://www.facebook.com/events/3216248401938258/?ref=newsfeed.
You cannot miss it!

Studenckie praktyki zawodowe w MEDIPOZ Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU SUM!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a MEDIPOZ Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
z siedzibą przy ul. 3 Maja 36c, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

Komunikat Rektora

Komunikat 8/2022 z dnia 12.04.2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla osób określonych w art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Komunikat 8/2022

z dnia 12.04.2022 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 

dla osób określonych w art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Osoba, która w dniu 24 lutego 2022 r. była studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy, której pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na postawie  art. 2 ust. 1 ustawyz dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  jeżeli jest zainteresowana kontynuacją studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w  Katowicach proszona jest o złożenie
Wniosku o przeniesienie (wzór w załączeniu) wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z poniższym wykazem. We Wniosku o przeniesienie należy wpisać adres do korespondencji  właściwy do doręczeń na terenie Polski.

Wykaz dokumentów:

  • kserokopia indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,
  • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,
  • zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i liczby punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu,
  • pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz, że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Student, którzy nie dysponuje kompletem dokumentów, poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez uczelnię działającą na terytorium Ukrainy składa Oświadczenie (wzór w załączeniu), że w dniu 24 lutego 2022 r. studiował na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

Na podstawie niniejszego oświadczenia Studentowi mogą zostać uznane okresy studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.  Zasady przeprowadzenia egzaminu zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora SUM.

Wniosek o przeniesienie wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach /ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice/

w terminach:

od 12 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. 

oraz 

od 30  czerwca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.

 

Przyjęcie na studia w drodze przeniesienia jest równoznaczne z rezygnacją Studenta ze studiów prowadzonych w uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

 

Szczegółowe Zasady przyjęcia studentów w drodze przeniesienia na podstawie przepisów specjalnych w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy regulują zapisy Załącznika nr 1 do Regulaminu studiów (Uchwała Nr 19/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 marca 2022 r.)

 

 

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek o przeniesienie

Oświadczenie

logo konferencji ptrm

ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych organizuje Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, które odbędą się w Wiśle w Hotelu Stok w terminie 30.09-2.10.2022 r. W trakcie konferencji przewidziano panel studencki podczas którego młodzi naukowcy będą mogli przedstawić wyniki swoich badań czy zaprezentować uczelnie i metody nauczania, które są ich udziałem.

Aktualne informacje o konferencji pojawiać się będą na stronie internetowej pod adresem: https://konferencja-ptrm.pl

Komunikat Rektora

Komunikat nr 7/2022 z dnia 1.04.2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat  7   /2022
z dnia 1.04.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci/Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Z dniem 28.03.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów uchylające obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach z wyłączeniem podmiotów leczniczych oraz aptek.
Niemniej jednak rekomenduję przestrzeganie dotychczasowych zaleceń, w tym stosowanie masek zakrywających usta i nos we wszystkich budynkach Uczelni.  Równocześnie proszę o zapoznanie się z aktualnymi zasadami wynikającymi z ww. Rozporządzenia, dostępnymi pod linkiem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Oryginalny dokument w formacie PDF

 

Announcement  7  /2022
dated 1.04.2022 
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

 

Dear Students/PhD Students/Employees of the Medical University of Silesia in Katowice,

 

As of 28.03.2022, the Regulation of the Council of Ministers repealing the obligation to cover the mouth and nose on the premises except for medical entities and pharmacies came into force.
Nevertheless, I advise that the existing recommendations be followed, including the use of masks covering the mouth and nose in all buildings of the University. At the same time, please familiarize yourself with the current rules resulting from the above mentioned Regulation, available at the link:

 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny

 

Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector of the Medical University of Silesia in Katowice