Wpisy

logo Uniwersytetu SUM

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – WNoZ

Uprzejmie informujemy, że do  7 października 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach przyjmowane będą wnioski o przyznanie studentom stypendiów Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje, rozporządzenie Ministra, instrukcja wypełniania formularzy oraz formularze znajdują się na stronie
° Student (menu: więcej → pomoc socjalna i stypendia)
° Ministerstwa (gov.pl → nauka → studenci → stypendia Ministra)

Składający wnioski proszeni są o dokładne zapoznanie się z w/w dokumentami. Złożone wnioski powinny mieć faktycznie wybitny charakter a studenci powinni szczególnie wyróżniać się w nauce lub pracy naukowej. Wnioski winny być przygotowane na odpowiednich formularzach w sposób staranny, przejrzysty i czytelny. W Dziekanacie WNoZ należy złożyć 3 egzemplarze wniosków wraz z oświadczeniem studenta i 1 komplet dokumentacji potwierdzającej zawarte we wniosku informacje.

[Przesłano przez: Tatiana Żurawska]

logo Uniwersytetu SUM

Wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia 2019/2020 WZP

Uprzejmie informujemy, że do 7 października 2019 r. można składać w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego Bytomiu wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w stypendium znajdują się na stronie internetowej www.nauka.gov.pl jak również na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Przed opracowaniem wniosku należy zapoznać się z tekstem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów oraz ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa. Wnioski winny być przygotowane na odpowiednich formularzach, w sposób staranny, przejrzysty i czytelny. Przy ocenie wniosków nie będą uwzględniane osiągnięcia, które były podstawą przyznania stypendium w poprzednich latach.

Formularz można pobrać ze strony internetowej:
° Student (student → więcej → pomoc socjalna i stypendia)
° Ministerstwa (gov.pl → nauka → studenci → stypendia Ministra)

Należy złożyć 3 egzemplarze wniosków i 1 komplet dokumentacji potwierdzającej zawarte we wniosku informacje dotyczące osiągnięć naukowych i sportowych wraz z odwzorowaniami cyfrowymi dokumentów.
Ponadto informujemy, iż wnioski niekompletne (np. brak właściwych podpisów, przygotowanie wniosku na formularzu zmienionym co do zakresu lub układu treści przez wypełniającego) będą odsyłane do wnioskodawcy celem uzupełnienia, a wnioski złożone do dziekanatu po terminie tj. po 7 października 2019 r. pozostaną bez rozpoznania.

[Przesłano przez: Marta Niechciał]

logo Uniwersytetu SUM

Wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że do 07 października 2019 r. można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach (sekcja ds. socjalno-bytowych, pokój nr 1 parter) wnioski  (3 egz.) wraz z potwierdzeniem osiągnięć (1 egz.) wraz z odwzorowaniami cyfrowymi dokumentów o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w stypendium znajdują się na stronie internetowej www.nauka.gov.pl  jak również na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przed opracowaniem wniosku należy zapoznać się z tekstem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów oraz ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa. Wnioski winny być przygotowane na odpowiednich formularzach, w sposób staranny, przejrzysty i czytelny. Przy ocenie wniosków nie będą uwzględniane osiągnięcia, które były podstawą przyznania stypendium w poprzednich latach.

Formularz można pobrać ze strony internetowej:
° Student (menu: więcej → pomoc socjalna i stypendia)
° Ministerstwa (gov.pl → nauka → studenci → stypendia Ministra)

Należy złożyć 3 egzemplarze wniosków i 1 komplet dokumentacji potwierdzającej zawarte we wniosku informacje dotyczące osiągnięć naukowych i sportowych wraz z  odwzorowaniami cyfrowymi dokumentów.

Ponadto informujemy, iż wnioski niekompletne, lub obarczone inną wadą formalną (np. brak właściwych podpisów, przygotowanie wniosku na formularzu zmienionym co do zakresu lub układu treści przez wypełniającego) będą odsyłane do wnioskodawcy celem uzupełnienia, a wnioski złożone do dziekanatu po terminie tj. po 07 października 2019 r. pozostaną bez rozpoznania.

 

[ Przesłano przez: Elżbieta Gnielińska]