UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium  dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości 2 000,00zł miesięcznie przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. W przypadku studenta V roku stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V albo VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie

Zainteresowany student składa wniosek osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do 29 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie ww. stypendium wraz z dokumentami jakie należy złożyć znajdują się na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://.bip.powiat-wloszczowa.pl (BIP – w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”).


Dane wysyłającego:
Karolina Borgiel