kobieta z dzwonkiem

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do Programu Erasmus+ / Updated list of persons qualified for the Erasmus+ Programme

kobieta z dzwonkiem

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy

w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:
– wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2021/2022;
– wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2020/2021 i staże w roku akademickim 2021/2022.

Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

Wymagane do złożenia dokumenty można pobrać na stronie: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.

Announcement of the Erasmus+ Programme Academic Recruitment Committee

Acting on the basis of §1, item 4, of the Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, PhD students and SUM staff for mobility under the Erasmus+ Higher Education, Educational Mobility Programme, the Erasmus + University Recruitment Committee announces the deadline for submitting documents for recruitment process for:
– students and PhD students – mobility for studies in the academic year 2021/2022;
– students and PhD students – mobility for traineeships in the academic year 2020/2021 and interships in the academic year 2021/2022.

The documents referred to in §4, item 1 of the Rules and Regulations on the principles and criteria for the recruitment of students, PhD students and staff of the Medical University of Silesia in Katowice for mobility under the Erasmus+ Higher Education Programme, Educational Mobility should be submitted in one copy to the proper Dean’s Office between February 1st, 2021 and February 28th, 2021.

The documents required for submission can be downloaded at: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.

The results will be published on https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19 U ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW / COMMUNICATION REGARDING HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS IN CASE OF COVID-19 INFECTION

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19 U ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia*:

– koszt badań sanitarno-epidemiologicznych, w tym test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

– koszty związanych z obowiązkową hospitalizacją,

– koszty związane z kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,

– koszty świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

u osób będących ubezpieczonymi, są finansowane ze środków NFZ, a w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przepisy dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej odnoszą się do wszystkich osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą, w celu zapewnienia im właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak wynika z powyższego, wskazane usługi są bezpłatne, również dla studentów zagranicznych.

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zarażenie wirusem COVID student powinien skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

*Zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).

COMMUNICATION REGARDING HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS IN CASE OF COVID-19 INFECTION

According to the guidelines of the Ministry of Health*:

– the cost of sanitary and epidemiological tests, including the SARS-CoV-2 coronavirus test,

– the costs associated with compulsory hospitalisation,

– the costs related to quarantine or epidemiological surveillance,

– the costs of health services related to these infections and infectious diseases,

for insured persons the costs are covered by the NFZ (National Health Fund), and in case of persons without health insurance entitlements, the costs are covered by the part of the state budget administered by the minister in charge of health matters.

The provisions on the financing of health care services apply to every student  suspected of being infected with SARS-CoV-2 disease, in order to ensure their proper access to diagnostics and treatment, regardless of their health insurance entitlements.

The above described services are free of charge for foreign students.

In case of symptoms suggesting COVID infection, student should contact a primary care doctor immediately.

*The principles of covering the costs of tasks related to counteracting COVID-19, in particular the mode of financing healthcare services for persons suspected of being infected or contaminated with this disease in order to ensure proper access to diagnostics and treatment for these persons are regulated by the Act of 2 March 2020 on special solutions related to preventing, counteraction and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of Laws, item 374, as amended).

kobieta siedząca przy biurku

Information for final year Students and this year’s Graduates

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację otrzymaną z Università degli Studi del Molise:

” Università degli Studi del Molise is happy to announce the opening of the selections for the admission to the following PhD programmes, organized according to five different disciplinary fields:

PhD Programme in Biology and Applied Sciences,

PhD Programme in Ecology and Territory,

PhD Programme in Innovation and Management of Public Resources,

PhD Programme in Agriculture Technology and Biotechnology,

PhD Programme in Translational and Clinical Medicine;

Both Italian and foreign citizens are allowed to apply, provided that they hold a second cycle Master degree recognized as equivalent to those issued by European and Italian universities.

Application must be submitted on-line only, following the procedure described in the Call.

Admission and enrollment are conditional upon the passing of a selection process, which also includes an oral examination/interview.

Applications are open until 20 August 2020, 12.00pm (CEST).

We kindly ask your collaboration to let the news circulate among your graduate students interested in continuing their study abroad.
All the details, including the Official Call and its English translation, are available here, with specifications on the content of each Phd programme and information about special scholarships reserved to applicants holding a non-Italian Master degree.”