Oświadczenie w sprawie dostępności

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej student.sum.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848).

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-10-24

Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-11

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej student.sum.edu.pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem dostępności

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.3.1, 1.3.2, 4.1.1.

Treści niedostępne

Część uchwał i zarządzeń jest publikowanych w formie skanów bez warstwy tekstowej.

Na przedmiotowej stronie internetowej możliwe jest korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w celu przekazania ewentualnych uwag prosimy o kontakt z Panią Agata Pustułka (e-mail: , tel. 32 20 83 639). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej. Możliwe jest również żądanie o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 przedmiotowej ustawy. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie ww. dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu wskazując alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, można do tego podmiotu publicznego złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Budynek Rektoratu SUM w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15.

Do budynku Rektoratu prowadzą dwa wejścia w centralnej jego części. Wejście główne usytuowane na frontowej ścianie budynku, bezpośrednio przy ul. Poniatowskiego. Za drzwiami wejścia głównego znajdują się schody prowadzące na pierwszą kondygnację (parter). Po prawej stronie schodów znajduje się platforma służąca do transportu osób z niepełnosprawnościami. poruszających się na wózkach. Po lewej stronie od schodów (parter) znajduje się dyżurka ochrony. Drugie wejście znajduje się w tylnej ścianie budynku od strony placu wewnętrznego szpitala MSW. Służy ono przede wszystkim do celów ewakuacyjnych, na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Jest możliwość dojazdu wózkiem. Budynek wyposażony jest w windę osobową (klawisze Braille’a). Aktualnie nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami..

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje z wyjątkiem piwnic. Dla osób z niepełnosprawnościami. dostępna jest toaleta usytuowana na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.