UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Zarząd Powiatu Lubuskiego ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Wysokość stypendium wynosi 2 000 zł brutto i może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem kierunku lekarskiego
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów
  • zawrze umowę stypendialną

Wniosek (oryginał wraz z podpisem wnioskodawcy) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od 2 października 2023 roku do 31 października 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku, korzystania z urlopów),
  • informację o średniej arytmetycznej ocen za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku – odrębna średnia dla każdego roku studiów.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego, a wyniki ogłoszone do dnia 30 listopada 2023 roku.

Więcej informacji oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej:
https://lubuskie.pl/cms/283/stypendia_dla_studentow_studiow_medycznych


Przesłano przez:
Nikola Chmielewska