Szanowni Studenci,  

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe ukazała się informacja na temat stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe na rok akademicki 2023/2024, wraz z zasadami punktacji oraz wzorem wniosku.

Zasady przyznawania stypendium przez Ministra Zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271), natomiast wszelkie szczegółowe informacje nt. stypendiów znajdują się na ww. stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Studenci zobowiązani są do składania wniosków zgodnie z wzorami stanowiącymi załącznik do powołanego rozporządzenia, wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 16 października 2023 r. do Dziekanatu Wydziału celem ich oceny merytorycznej przez Dziekana Wydziału .

Zwraca się szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników oraz oświadczeń.

Wniosek powinien zostać złożony przez studenta w formie papierowej oraz elektronicznej w formie pliku PDF opisanego jako: „wniosek stypmin_SUM_nazwisko_imię.PDF”, a także elektronicznie w formie edytowalnej. Dołączone do wniosku załączniki i oświadczenia winny zostać przekazane również w formie elektronicznej w formie pliku PDF. W przypadku dużej pojemności dokumentacji, powyżej 50 stron łącznie, należy dołączyć wykaz załączników w powiązaniu do pozycji osiągnięć wykazanych we wniosku, ze wskazaniem nazwy odpowiedniego załącznika wraz z podaniem odniesienia do numeru osiągnięcia wymienionego we wniosku o stypendium.  Załączony wykaz powinien być ponumerowany.


Prof. dr hab. n.med. Jerzy Stojko
Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Przesłano przez:
Karolina Borgiel