UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości 2 000,00 zł miesięcznie przyznane zostanie w trakcie trwania studiów tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
  • nie powtarza roku, na którym ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
  • jest gotów zawrzeć umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Zainteresowany student może złożyć wniosek osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres Starostwa Powiatowego we Włoszczowie lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, w terminie do dnia 30 października 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz procesu ubiegania się o przyznanie ww. stypendium wraz z dokumentami, jakie należy w związku z wnioskiem złożyć, znajdują się na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://bip.powiat-wloszczowa.pl/ w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.


Przesłano przez:
Nikola Chmielewska