UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium zostanie przyznane na okres maksymalnie 18 miesięcy, od dnia 01.10.2023 r. do 30.06.2024 r. oraz od dnia 01.10.2024 r. do 30.06.2025 r. w maksymalnej wysokości 2 000,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełni łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
  • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 2 lat po zakończeniu studiów w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego;
  • zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Stypendium może być przyznane studentowi, który zawrze umowę o przyznanie stypendium na okres krótszy niż 18 miesięcy, w roku poprzedzającym bieżący nabór, pod warunkiem spełnienia przez niego następujących warunków:

  • jest studentem VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
  • podpisze aneks do zawartej już umowy o przyznanie stypendium.

Specjalizacje priorytetowe dla SPZZOZ w Pionkach: chirurgia, anestezjologia, interna, ortopedia, urologia, rehabilitacja, natomiast dla SPZZOZ – Szpital w Iłży: chirurgia, interna. Jeżeli student jest zainteresowany inną specjalizacją, istnieje taka możliwość za zgodą odpowiednio Dyrektora SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży.

Termin składania wniosków upływa 23 października 2023 r. Ogłoszenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego w zakładce: „Stypendia dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim” – https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz procesu ubiegania się o przyznanie ww. stypendium można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu, tel.: +48 36 55 801 wew. 180, 184.


Przesłano przez:
Nikola Chmielewska