UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium zostanie przyznane na okres 12 miesięcy, od dnia 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. studentowi VI roku kierunku lekarskiego, który zawrze umowę stypendialną. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie do 5 000 zł brutto miesięcznie.

Wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do Starostwa) do 27.10.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.

Rozmowy z kandydatami, których wnioski spełniają wymagania formalne zostaną przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego w dniu 03.11.2023 r.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 07.11.2023 r.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej ZOZ Łowicz: www.zoz.pol.pl oraz BIP Starostwa Powiatowego w  Łowiczu w zakładce Ogłoszenia i komunikaty: www.bip.powiat.lowicz.pl


Przesłano przez:
Nikola Chmielewska