UWAGA STUDENCI!

Informujemy, że Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. w maksymalnej wysokości 2 000,00 złotych miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem kierunku lekarskiego V lub VI roku studiów,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Słupcy, tj. pediatrii, anestezjologii, interny, chirurgii, ginekologii, pulmonologii.

Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną w zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawę stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Słupcy lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie od 17 października do 31 października 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku,
 • zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SP ZOZ w Słupcy w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego,
 • wskazanie specjalizacji, którą student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia SP ZOZ w Słupcy, z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Słupcy wskazanych w pkt. 4 Ogłoszenia,
 • deklarację o zamiarze odbywania stażu podyplomowego w SP ZOZ w Słupcy (fakultatywnie).

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Słupeckiego, a wyniki ogłoszone do dnia 21 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej: https://www.powiat-slupca.pl/index.php/stypendia-lekarskie-na-lata-2023-2024-2025/


Przesłano przez:
Nikola Chmielewska