grafika wyrózniająca news ogólnouczelniany

STYPENDIUM dla studentów kierunku lekarskiego – Dowiedz się więcej! (Czas do 22.01)

Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do  2.500 zł brutto miesięcznie , przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. maksymalnie 10 stypendystom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • są studentami IV, V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego;
 • nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium;
 • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie na dzień składania wniosku oraz
  w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium lub korzystają wyłącznie z urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych
  w programie studiów, udzielonego na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym;
 • złożą pisemne oświadczenie, że przyjmują do wiadomości, że celem stypendium jest realizacja przez Województwo Warmińsko-Mazurskie celów polityki zdrowotnej w zakresie pozyskania w przyszłości lekarzy specjalistów w najbardziej deficytowych dziedzinach specjalizacji, zatrudnionych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i, że złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest jednocześnie wyrażeniem zgody na podjęcie
  po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od jego zakończenia, zatrudnienia w ramach co najmniej jednej specjalizacji deficytowej w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 2 pkt 8, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium zaokrąglony do pełnych lat kalendarzowych.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowany student składa osobiście w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul Mariańska 3,  10-052 Olsztyn w godzinach urzędowania, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do skrzynki Urzędu), w terminie od 2 do 22 stycznia 2024 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie poniżej: https://warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/zdrowie/stypendia-dla-medykow.


Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny