Wstrzymane praktyki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Uprzejmie informujemy, że Szpital Powiatowy w Chrzanowie przesłał informację, że w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na SARS CoV-2 wstrzymuje przyjmowanie studentów na praktyki do dnia 30.10.2020 r.

 

Zawieszone praktyki studenckie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku informuje, iż z dniem 15.10.2020 r. decyzją Dyrektora ds. Lecznictwa, przez wzrost zachorowań spowodowany sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Praktyki studenckie zostały zawieszone do odwołania do końca roku 2020, o ile nie dłużej.

 

monety i finanse

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Studentom kształcącym się na Kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM ogłaszamy nabór wniosków do Programu Stypendialnego, którego fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM.

Dla kogo?

Studenci i Studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Warunki przystąpienia do naboru do Programu Stypendialnego:

Złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium wraz z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczeniem, że Student/Studentka jest słuchaczem III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w SUM,
 2. zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Studenta/Studentkę w roku akademickim 2019/2020,
 3. oświadczeniem Studenta/Studentki o nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu studiów.

Kryteria oceny wniosków- co będzie oceniane?

 1. Kryteria formalne: złożenie w terminie kompletnych i czytelnych dokumentów wymaganych Regulaminem Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Kryteria merytoryczne: suma punktów przyznanych za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne lub inne osiągnięcia.

 

UWAGA:

Kompletność wniosku oznacza m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych potwierdzeń, przed ostatecznym złożeniem wniosku:

 • średnią ocen potwierdza we wniosku Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych,
 • osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
 • punkty za osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie otrzymanych dyplomów i zaświadczeń potwierdzonych przez Kierownika Centrum Dydaktyki.

Natomiast przyznanie punktów w kategorii innych osiągnięć wymaga przedłożenia stosownych dokumentów i zaświadczeń do wniosku.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Termin składania wniosków wyznacza się na dzień 28 października 2020 r, na godz. 10:00.

Komplety wniosek wraz z niezbędną dokumentacją można dostarczyć w następujący sposób:

UWAGA:

O dochowaniu terminu decyduje odpowiednio: data stempla pocztowego, data potwierdzenia przez pracownika Kancelarii SUM, bądź data wysłania e-maila”.

 

Wartość stypendium:

Całkowita wartość stypendium dla jednej osoby wynosić będzie 9.000,00 zł brutto.

 

Główne warunki realizacji stypendium:

 1. Student zobowiązuje się do:
  1) uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od ukończenia studiów,
  2) zawarcia w terminie wskazanym w pkt. 1) umowy o pracę w GCM na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza i świadczenia pracy w oddziale wskazanym przez GCM w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełnienie dyżurów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r., poz. 295), za wynagrodzenie określone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w GCM oraz uwzględniające wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa kształtujące zasady wynagradzania pielęgniarek,
  3) pozostawania w stosunku pracy z GCM na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 2) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Okres obowiązku pozostawania w stosunku pracy z GCM, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) przedłuża się o okres nieświadczenia pracy przez Studenta na rzecz GCM bez względu na przyczynę nieświadczenia pracy.
 3. Student zobowiązany jest poinformować GCM o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza nie później niż w terminie trzech dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położonych.
 4. Student zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy z GCM, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital lub Uczelnię na szkodę, a w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010).

 

Szczegółowe informacje oraz druk formularza znajdują się w linkach poniżej:

 1. Regulamin Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Wniosek o przyznanie stypendium wypłacanego przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 3. Oświadczenie.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Dydaktyki, tel. 32 208 36 57.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

monety i finanse

Ogłoszenie o stypendiach dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie lub położnictwie

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków medycznych.

Stypendium może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego w kwocie 2000 zł brutto miesięcznie.

W przypadku studentów studiujących na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo stypendium przyznawane jest studentowi III stoku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia. Wysokość stypendium wynosi 1200 zł brutto.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub przesłać pocztą w terminie od 21 września 2020 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]

kobieta w rozmowie z psychologiem

TERAPIA DLA STUDENTÓW

Studentko/ Studencie

Może towarzyszy Twojemu życiu często lęk, niepokój, masz niskie poczucie swojej wartości, stale szukasz potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, masz kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń, zaczynasz wchodzić w jakieś uzależnienie?

Zazwyczaj źródłem tego jest Twoja przeszłość, a zwłaszcza to co działo się w Twojej rodzinie.

Dlatego warto w czasie studiów poukładać swoją przeszłość poprzez terapię.

Czy terapia jest dla Ciebie?

Odpowiedź znajdziesz czytając książkę „Rozwinąć skrzydła”, wykonując test i słuchając audycji o terapii. Książkę, test oraz audycję znajdziesz na stronie: http://rozwinacskrzydla.pl/

Na powyższej stronie internetowej znajdują się także szczegóły związane z terapią.

Na prośbę ks. dr hab. Grzegorza Poloka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przekazujemy powyższą informację, skierowaną do studentów.