Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Doktor habilitowany Krzysztof Szydło jest zatrudniony w I Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na stanowisku adiunkta od 1.11.2006 roku. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, następnie w roku 2012 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Od początku pracy zajmuje się kardiologią nieinwazyjną – elektrokardiografią, diagnostyką holterowską i telemetryczną. W 2012 roku uzyskał dyplom specjalisty kardiologa.

Od początku swojej pracy zawodowej jest zaangażowany w działalność dydaktyczną. Prowadzi ćwiczenia ze studentami IV, V i VI roku medycyny (obecnie Wydział Nauk Medycznych). Od 2002 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii. Wielokrotnie był wykładowcą w czasie kursów organizowanych zarówno dla studentów jak i lekarzy m.in. przez IFMSA oraz Śląską Okręgową Izbę Lekarskiej. Tematyka wykładów, spotkań oraz kursów jest ściśle związana z jego zainteresowaniami, dotyczy głównie wykorzystania diagnostyki elektrokardiograficznej i holterowskiej u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem zaburzeń rytmu serca, monitorowaniem skuteczności terapii, a w ostatnich latach wykorzystania techniki holterowskiej w ambulatoryjnym prowadzeniu pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.