Drodzy Studenci,

w związku ze zmianą w marcu br. tzw. Rozporządzenia o standardach, dotyczących kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki medycznej, fizjoterapii i ratownictwa medycznego, wpłynęło do nas wiele pytań dotyczących egzaminów, zaliczania przedmiotów i praktyk zawodowych na podstawie wolontariatu, uznawania kształcenia na odległość itp.

W chwili obecnej możemy potwierdzić, że zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość realizowane są w odniesieniu do wszystkich form, tj. wykładów, seminariów oraz zajęć praktycznych (w zakresie, w którym to możliwe). Ograniczenie do nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej w programie studiów, dotyczy wyłącznie zajęć praktycznych.

W pozostałych formach ograniczenie to nie obowiązuje, zatem zajęcia zrealizowane z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość przypisane do wykładów i seminariów zostaną uznane w całości za odbyte na podstawie list obecności.

Wszystkie Wasze pytania i wątpliwości dotyczące kwestii zaliczenia przedmiotów, odrabiania zajęć, organizacji roku akademickiego oraz podstaw do ubiegania się o zaliczanie zostaną przekazane Dziekanom Wydziałów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów podejmują, w porozumieniu z Kierownikami jednostek prowadzących zajęcia, decyzje dotyczące zaliczeń poszczególnych przedmiotów w ramach programów studiów.

W związku z powyższym, uruchomiono komunikatory w Wirtualnym dziekanacie, dostępne po zalogowaniu się na konto w systemie. Ułatwi to komunikację z Dziekanatami i umożliwi bezpośrednie uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania od właściwego Wam Dziekana.

Trzeba jednak równocześnie dodać, że są pytania, na które ze względu dynamiczną sytuację w kraju związaną z epidemią i brak wytycznych ze strony Ministerstwa Zdrowia, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć w obecnej chwili. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach znalazł się w takiej samej trudnej sytuacji jak pozostałe Uczelnie Medyczne w kraju związane szczegółowymi zaleceniami Resortu Zdrowia, których na dzień dzisiejszy brak.

Niezależnie od powyższego zapewniamy Was, że Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, w tym występują na bieżąco z pytaniami do Ministra Zdrowia i regularnie monitorują stronę Ministerstwa, aby wprowadzić korzystne dla Państwa i nas wszystkich, a zwłaszcza dla przebiegu studiów i zrealizowania pełnego programu, rozwiązania.

Niemniej należy mieć na uwadze, że Resort zdrowia jest aktualnie bardzo obciążony i pojawiające się komunikaty oraz odpowiedzi nie mają charakteru wyczerpującego.

[Przesłano przez: Justyna SKolik]