Drodzy Studenci!

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza otwarty nabór wniosków do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” w odpowiedzi na Zaproszenie Ministra Nauki, opublikowane na stronie

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

Celem naboru jest wybór ofert, które będą realizowały cel projektu, jakim jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych we wniosku konkursowym.

Regulamin naboru znajduje się pod linkiem:

https://aktyprawne.sum.edu.pl/oneitem?id=3433

Wniosek w postaci elektronicznej (edytowalnej), sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć na adres wyłącznie z adresu mailowego w domenie 365.sum.edu.pl, w terminie do 16.06.2024 r. do godz. 23:59.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kosztorys projektu przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, (w formie edytowalnej);
  2. CV studenta lub studentki (podpisane przez osobę, której dotyczy), przygotowane na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  3. dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego).

DO POBRANIA:


Dane wysyłającego
Dominika Dróżdż