Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia
pracy licencjackiej lub magisterskiej 2024

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, z wyjątkiem sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece na kierunku farmacja, uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS oraz złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu następujących dokumentów:

– uzupełniona wirtualna karta obiegowa (podgląd na Wirtualnej Uczelni, wszystkie pozycje powinny być rozliczone),

– legitymacja studencka – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II°zwrot przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów, Studenci kierunku farmacja zwracają legitymację w momencie złożenia do Dziekanatu dokumentów dotyczących zakończenia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, natomiast Studenci studiów pierwszego stopnia składają przez WU w PDF oświadczenie-zwrot legitymacji,

– uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów – dotyczy Studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020 lub później (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu 19/20,

– uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów – dotyczy Studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu,

-* dowód wpłaty – dotyczy Studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020 lub później  w przypadku dodatkowego odpisu dokumentu, zostanie wygenerowane indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie do Pracownika Dziekanatu poprzez e-mail),

-** dowód wpłaty – dotyczy Studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 zostanie wygenerowane indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie do Pracownika Dziekanatu poprzez e-mail),

* Studenci rozpoczynający studia od roku 2019/2020 lub później otrzymują komplet dokumentów tj. dyplom, 2 odpisy dyplomu, suplement i 2 odpisy suplementu bezpłatnie (za dodatkowy odpis 20 zł).

** Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 dokonują opłaty zgodnie z zawartą umową (60 zł lub 100 zł) na indywidualne konto w Wirtualnym Dziekanacie.

– wypełniona ankieta do suplementu.  (w wersji edytowalnej WORD przez WU). Ankietę wypełnia każdy Student, nawet ten, który nie posiada żadnych osiągnięć! Dodatkowo dla Studentów, którzy posiadają indywidualne osiągnięcia – skan dokumentów potwierdzających m.in. publikacje, czynny udział w pracach koła naukowego, nagrody i wyróżnienia,

– wypełniony (przez WU w PDF)  załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego,

– wypełniony egzemplarz umowy licencyjnej umowa licencyjna (przez WU bez podpisu, przy złożeniu oryginałów dokumentów Student złoży podpisy na dwóch egzemplarzach ww. umowy).

Pracę licencjacką lub magisterską:

– należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę Wirtualna Uczelnia w module Obieg Prac Dyplomowych w formacie pliku .pdf,

UWAGA! – załączniki tj.: oświadczenie, prośba o wydanie dyplomu, ankieta do suplementu wraz z potwierdzeniami, zał. nr 1, umowa licencyjna, należy spakować do jednego pliku zip i wgrać przez Wirtualną Uczelnie.

W dniu obrony Student zobligowany jest do: dostarczenia 1 egzemplarza pracy licencjackiej/magisterskiej (wydruk dwustronny, zbindowany, w miękkiej oprawie), podpisania w Dziekanacie WNF dwóch egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów, które są podpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. oświadczenie w sprawie legitymacji, podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego oraz uzupełniony formularz absolwent).

Termin składnia w systemie elektronicznym prac licencjackich i magisterskich wraz z kompletem dokumentów rozpoczyna się od dnia 03 czerwca 2024 r.

– Zgodnie z §31 ust. 1 i 3 Regulaminu Studiów w SUM – „Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca, ostatniego roku studiów, w elektronicznym systemie obsługi toku studiów”.

W przypadku:

  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
  2. braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie
    z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,

Student składa drogą elektroniczną (na adres Pracownika Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie) do dnia 30.06.2024 r.
wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

– Zgodnie z §47 ust.1. pkt. 3 Regulaminu Studiów w SUM – „Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku: niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego”.

Termin egzaminu i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej zostanie wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Termin egzaminu będzie widoczny w Wirtualnej Uczelni 7 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej
(Wirtualna Uczelnia – zakładka: prace dyplomowe – harmonogram egzaminów).
Obrony będą odbywać się stacjonarnie na Wydziale Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

analityka medyczna  ( tel. 32 364 11 27/28)

farmacja ( tel. 32 364 11 26)

biotechnologia medyczna Iº ( tel. 32 364 11 29)

biotechnologia medyczna IIº ( tel. 32 364 11 27/28)

kosmetologia Iº/IIº ( tel. 32 364 11 29)

Dane wysyłającego:
Bernadeta Czopko