Informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie stypendium na rok akademicki 2024/2025 dla studentów VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do 2.500 zł brutto miesięcznie,
w okresie od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. przyznawane jest studentom, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  • są studentami VI roku studiów kierunku lekarskiego;
  • nie powtarzają roku studiów, na który ubiegają się o stypendium;
  • uzyskali średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku nie niższą niż 4,0;
  • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
  • zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, jednak nie później niż 12 miesięcy od jego zakończenia w ramach specjalizacji deficytowej. Przez zatrudnienie w ramach specjalizacji deficytowej rozumie się wykonywanie zawodu lekarza w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w przepisach odrębnych przez okres co najmniej 3 lat w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Województwo Dolnośląskie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały albo w szpitalu powiatowym w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach co najmniej jednej specjalizacji deficytowej, wskazanej w ogłoszeniu.

Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowany student składa w terminie od 1 października 2024 r. do 18 października 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz
z niezbędnymi dokumentami są dostępne w Uchwale nr 8423/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2024 r. oraz na stronie internetowej pod adresem:
program stypendialny dla kadry medycznej.


Dane wysyłającego:
Dominika Dróżdż