Uprzejmie informujemy, że przyjęcia studentów z Ukrainy (w ramach przeniesienia) w dalszym ciągu  odbywają się w oparciu o przepisy określone w dokumencie „Zasady przyjęcia studentów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów w SUM w Katowicach.

Złożone podania są weryfikowane przez odpowiednie Komisje kierunkowe powołane Zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 07.04.2022r. Rektora SUM, a następnie przekazane wraz z rekomendacją Komisji dotyczącą przyjęcia do rozpatrzenia przez JM Rektora SUM.

Student uczelni działającej na terytorium Ukrainy, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć wniosek o przeniesienie wraz z kompletem dokumentów w terminie do 20.07.2024.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

1) kserokopia indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,

2) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,

3) zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i liczby punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,

4) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu,

5) pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz, że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Kolegium Dziekańskie WNoZ w Katowicach


Dane wysyłającego:
Weronika Staroń