Uwaga

Komunikat Nr 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu z dnia 22.01.2021 r.

Komunikat Nr 2/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie praktyk zawodowych dla studentów V roku kierunku analityka medyczna

Uprzejmie informuję, iż wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej wraz z harmonogramem praktyk należy przesłać do Opiekuna Praktyk Zawodowych – Pani dr n. med. Agnieszki Jury-Półtorak, poprzez Platformę e-learningową SUM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.

O terminie wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyki zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja dotycząca praktyk zawodowych zamieszczona jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ścieżka dostępu: Student -> Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu -> Druki do pobrania
Praktyki zawodowe powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego tj.13.06.2021 r. w roku akademickim 2020/2021.

Jednocześnie przypominam o obowiązku zaliczenia zaległej praktyki zawodowej (wakacyjnej) z roku akademickiego 2019/2020 tj. po IV roku w terminie umożliwiającym złożenie pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem Studiów SUM.

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu Pani mgr Bernadeta Czopko tel. 32 364 11 27 lub 32 364 11 28

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 WNMZ

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

1. Praktyki odbywane w ramach nadzwyczajnego wpisu awansowego z roku akademickiego 2019/2020 mogą być realizowane w trakcie trwania roku akademickiego (nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi). Formalności dotyczące odbywania praktyk są identyczne jak w przypadki praktyk planowych.
2. Praktyki z bieżącego roku akademickiego realizowane są zgodnie z obowiązującym Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk.
3. Celem terminowego załatwienia formalności dokumenty należy złożyć minimum trzy tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
4. Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć do skrzynki podawczej na parterze w budynku dziekanatu.
5. Po podpisaniu przez Dziekana dokumenty zostaną odesłane pocztą.
6. Po odbyciu praktyki student powinien Wydrukować druk potwierdzenia odbycia praktyki i po podpisaniu dostarczyć do Dziekanatu najpóźniej do 16.09.2021 r.
7. Potwierdzenia odbycia praktyk (podpis i pieczątka funkcyjna) dokonać może Dyrektor, Ordynator, Kierownik lub inna osoba upoważniona, która podpisała umowę.

 

Dokumenty konieczne do realizacji praktyk:
1) W przypadku Jednostek, z którymi SUM posiada podpisaną umowę ramową:

  • Wniosek do Dziekana MNMZ o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,
  • kserokopią ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach którego studentowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego (2 egzemplarze).

2) W przypadku Jednostek, z którymi SUM nie posiada podpisanej umowy ramowej:

  • Wniosek do Dziekana MNMZ o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,
  • trzy egzemplarze umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych podpisane przez studenta i osobę uprawnioną w wybranej placówce medycznej,
  • kserokopią ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach którego studentowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego (3 egzemplarze).

Live z Prorektorem ds. Studiów i Studentów

Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Studiów i Studentów zaprasza Studentów Uczelni do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się on-line, z użyciem platformy MS Teams, we wtorek 2 marca 2021 r., o godzinie 15.00.

Ze względów organizacyjnych, w tym ograniczeń platformy w zakresie liczby osób, udział w spotkaniu, będzie możliwy po przesłaniu do dnia 19 lutego 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://forms.sum.edu.pl/formularze/spotkania-studentow-z-prorektorem-ds-studiow-i-studentow-sum. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W trakcie spotkania Prorektor oraz Dziekani Wydziałów w pierwszej kolejności odpowiadać będą na pytania, zadane poprzez formularz zgłoszeniowy, następnie na pozostałe pytania zadawane w trakcie spotkania.

To doskonała okazja do przedstawienia nurtujących problemów związanych z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, a także poruszenia innych spraw związanych
ze studiowaniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zachęcamy serdecznie do udziału w spotkaniu.

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

KOMUNIKAT NR 1/ 2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU Z DNIA 20.01.2021

KOMUNIKAT NR 1/ 2021 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU
Z DNIA 20.01.2021 r

w sprawie: zasad wyboru tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej
przeznaczonej do realizacji w roku akademickim 2021/ 2022

UWAGA

Studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich kierunku: farmacja i analityka medyczna, I roku studiów drugiego stopnia kierunków: kosmetologia i biotechnologia medyczna oraz II roku studiów pierwszego stopnia kierunków: kosmetologia i biotechnologia medyczna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie informuje o zasadach wyboru tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej przeznaczonej do realizacji w roku akademickim 2021/ 2022:

  1.  Student za pomocą poczty elektronicznej w domenie studenckiej @365.sum.edu.pl, kontaktuje się z Promotorem na danej Jednostce Organizacyjnej i ustala wybór tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej. Student może wybrać tylko jeden temat pracy dyplomowej.
  2. Student po uzgodnieniu tematu, przesyła do wybranego Promotora, pobrane ze strony Wydziału „Skierowanie do realizacji pracy dyplomowej” (ścieżka dostępu: Student – Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – druki do pobrania)
  3. Promotor potwierdza wybór tematu pracy przez danego Studenta składając na „Skierowanie do realizacji pracy dyplomowej” podpis cyfrowy i odsyła Studentowi na podanego e-maila w domenie @365.sum.edu.pl
  4. Student, po otrzymaniu podpisanego przez Promotora podpisem cyfrowym skierowania, dokonuje w Wirtualnym Dziekanacie wyboru tematu pracy licencjackiej/ magisterskiej i przesyła drogą mailową podpisany przez Promotora wniosek do Dziekanatu w terminie: od 27.01.2021 r do 03.02.2021 r.

W przypadku braku zapisu studentów na prace dyplomowe w pierwszej turze zapisów, studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej w drugiej turze, z niewybranych i dostępnych tematów prac licencjackich/ magisterskich w terminie od 08.02.2021 r. do 10.02.2021 r.

UWAGA!
Zapis studenta na więcej niż jedną pracę dyplomową lub zapis bez uzgodnienia z promotorem, skutkuje anulowaniem zapisu i losowym doborem tematu z pozostałych tematów prac dyplomowych.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Dziekan
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19 U ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW / COMMUNICATION REGARDING HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS IN CASE OF COVID-19 INFECTION

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19 U ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia*:

– koszt badań sanitarno-epidemiologicznych, w tym test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2,

– koszty związanych z obowiązkową hospitalizacją,

– koszty związane z kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,

– koszty świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi,

u osób będących ubezpieczonymi, są finansowane ze środków NFZ, a w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przepisy dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej odnoszą się do wszystkich osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą, w celu zapewnienia im właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak wynika z powyższego, wskazane usługi są bezpłatne, również dla studentów zagranicznych.

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zarażenie wirusem COVID student powinien skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

*Zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).

COMMUNICATION REGARDING HEALTH CARE FOR FOREIGN STUDENTS IN CASE OF COVID-19 INFECTION

According to the guidelines of the Ministry of Health*:

– the cost of sanitary and epidemiological tests, including the SARS-CoV-2 coronavirus test,

– the costs associated with compulsory hospitalisation,

– the costs related to quarantine or epidemiological surveillance,

– the costs of health services related to these infections and infectious diseases,

for insured persons the costs are covered by the NFZ (National Health Fund), and in case of persons without health insurance entitlements, the costs are covered by the part of the state budget administered by the minister in charge of health matters.

The provisions on the financing of health care services apply to every student  suspected of being infected with SARS-CoV-2 disease, in order to ensure their proper access to diagnostics and treatment, regardless of their health insurance entitlements.

The above described services are free of charge for foreign students.

In case of symptoms suggesting COVID infection, student should contact a primary care doctor immediately.

*The principles of covering the costs of tasks related to counteracting COVID-19, in particular the mode of financing healthcare services for persons suspected of being infected or contaminated with this disease in order to ensure proper access to diagnostics and treatment for these persons are regulated by the Act of 2 March 2020 on special solutions related to preventing, counteraction and combating COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them (Journal of Laws, item 374, as amended).