Festiwal Filmów Naukowych

Festiwal Filmów Naukowych im. Stanisława Lema

Uprzejmie informujemy o organizacji Festiwalu Filmów Naukowych im. Stanisława Lema, który rozpocznie się 19 lutego 2021 roku w Święto Nauki Polskiej (http://science-films-festival.my-studies.com/).

Celem Festiwalu jest pogłębienie wiedzy na temat historii nauki, genezy powstawania odkryć naukowych i rewolucyjnych wynalazków. Organizatorzy Festiwalu mają nadzieję, że poznanie życia i pracy twórców ułatwi zrozumienie ich motywacji budząc zarazem wśród młodej części widowni powołanie do tych pięknych zawodów zmieniających przecież nieustannie nasze życie. Festiwal będzie trwał przez cały rok, realizując swoje zadania przez wydarzenia takie jak: projekcja filmów, spotkania
z reżyserami, aktorami, naukowcami. Wszystkie wydarzenia odbędą się on-line.

Festiwal otrzymał patronat Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Udział zakończy się konkursem dla studentów z nagrodami wartymi 20 tys. złotych.

Wstrzymane praktyki w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Uprzejmie informujemy, że Szpital Powiatowy w Chrzanowie przesłał informację, że w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na SARS CoV-2 wstrzymuje przyjmowanie studentów na praktyki do dnia 30.10.2020 r.

 

Zawieszone praktyki studenckie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku informuje, iż z dniem 15.10.2020 r. decyzją Dyrektora ds. Lecznictwa, przez wzrost zachorowań spowodowany sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Praktyki studenckie zostały zawieszone do odwołania do końca roku 2020, o ile nie dłużej.

 

monety i finanse

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Studentom kształcącym się na Kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM ogłaszamy nabór wniosków do Programu Stypendialnego, którego fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM.

Dla kogo?

Studenci i Studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Warunki przystąpienia do naboru do Programu Stypendialnego:

Złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium wraz z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczeniem, że Student/Studentka jest słuchaczem III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w SUM,
 2. zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Studenta/Studentkę w roku akademickim 2019/2020,
 3. oświadczeniem Studenta/Studentki o nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu studiów.

Kryteria oceny wniosków- co będzie oceniane?

 1. Kryteria formalne: złożenie w terminie kompletnych i czytelnych dokumentów wymaganych Regulaminem Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Kryteria merytoryczne: suma punktów przyznanych za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne lub inne osiągnięcia.

 

UWAGA:

Kompletność wniosku oznacza m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych potwierdzeń, przed ostatecznym złożeniem wniosku:

 • średnią ocen potwierdza we wniosku Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych,
 • osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
 • punkty za osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie otrzymanych dyplomów i zaświadczeń potwierdzonych przez Kierownika Centrum Dydaktyki.

Natomiast przyznanie punktów w kategorii innych osiągnięć wymaga przedłożenia stosownych dokumentów i zaświadczeń do wniosku.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Termin składania wniosków wyznacza się na dzień 28 października 2020 r, na godz. 10:00.

Komplety wniosek wraz z niezbędną dokumentacją można dostarczyć w następujący sposób:

UWAGA:

O dochowaniu terminu decyduje odpowiednio: data stempla pocztowego, data potwierdzenia przez pracownika Kancelarii SUM, bądź data wysłania e-maila”.

 

Wartość stypendium:

Całkowita wartość stypendium dla jednej osoby wynosić będzie 9.000,00 zł brutto.

 

Główne warunki realizacji stypendium:

 1. Student zobowiązuje się do:
  1) uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od ukończenia studiów,
  2) zawarcia w terminie wskazanym w pkt. 1) umowy o pracę w GCM na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza i świadczenia pracy w oddziale wskazanym przez GCM w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełnienie dyżurów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r., poz. 295), za wynagrodzenie określone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w GCM oraz uwzględniające wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa kształtujące zasady wynagradzania pielęgniarek,
  3) pozostawania w stosunku pracy z GCM na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 2) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Okres obowiązku pozostawania w stosunku pracy z GCM, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) przedłuża się o okres nieświadczenia pracy przez Studenta na rzecz GCM bez względu na przyczynę nieświadczenia pracy.
 3. Student zobowiązany jest poinformować GCM o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza nie później niż w terminie trzech dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położonych.
 4. Student zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy z GCM, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital lub Uczelnię na szkodę, a w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010).

 

Szczegółowe informacje oraz druk formularza znajdują się w linkach poniżej:

 1. Regulamin Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Wniosek o przyznanie stypendium wypłacanego przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 3. Oświadczenie.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Dydaktyki, tel. 32 208 36 57.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

monety i finanse

Ogłoszenie o stypendiach dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie lub położnictwie

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków medycznych.

Stypendium może być przyznane studentowi III, IV, V lub VI roku studiów kierunku lekarskiego w kwocie 2000 zł brutto miesięcznie.

W przypadku studentów studiujących na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo stypendium przyznawane jest studentowi III stoku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia. Wysokość stypendium wynosi 1200 zł brutto.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.

Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani powinni złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub przesłać pocztą w terminie od 21 września 2020 r. do 31 października 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]