Nowe zasady realizacji prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodego naukowca i doktoranta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Senatu SUM w dniu 22 kwietnia 2020 r. została przyjęta Uchwała Nr 41/2020 (https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=pobierz&fid=24941) w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, dostosowująca obowiązujące dotychczas rozwiązania formalno-prawne do struktury Uczelni oraz zasad wynikających z założeń tzw. Ustawy 2.0.

Przyjęty akt wewnętrzny Uczelni doprecyzowuje przeznaczenie przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego subwencji dydaktyczno-badawczej. Wskazuje również tryb zgłaszania zadań badawczych do Planu utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, podział środków finansowych przyznawanych na powyższe prace, ich realizację oraz zasady oceny sprawozdawczości merytorycznej.

Chciałbym wskazać Państwu najważniejsze zmiany wynikające z przyjętej Uchwały:

  1. Zgodnie z § 4 ust.1 przyjętych Zasad, wnioski o finansowanie zadań badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców składane będą do Przewodniczących Rad w terminie od 1 lipca do 15 września roku poprzedzającego rok przyznania subwencji. Wzory obowiązujących wniosków stanowią Załączniki nr 1 oraz nr 2 do przyjętych Zasad.
  2. Obecnie podział środków służących finansowaniu zadań ujętych w Planach badań odbywa się w trybie określonym w § 5 przyjętych Zasad, w ramach dyscyplin naukowych podlegających ewaluacji działalności naukowej Uczelni i jest dokonywany przez Rady Dyscyplin Naukowych SUM.
  3. Zgodnie z § 7 przyjętych Zasad nastąpiło skrócenie z trzech do dwóch etapów sprawozdawczości z realizacji merytorycznej prac naukowo-badawczych:
    • Pierwszy etap oceny dokonywany jest w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę i przyznano środki finansowe, na podstawie sprawozdania złożonego przez Wykonawcę do Rady w terminie do 31 października.
    • Drugi etap oceny dokonywany jest w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę i przyznano środki finansowe, na podstawie sprawozdania złożonego przez Wykonawcę do Rady w terminie do dnia 31 października.

Treść Uchwały została udostępniona na stronie internetowej Uczelni w zakładce Baza aktów prawnych, a także na stronie Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: https://nauka.sum.edu.pl/

Treść Uchwały została udostępniona na stronie internetowej Uczelni w zakładce Baza aktów prawnych, a także na stronie Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: https://nauka.sum.edu.pl/

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Prorektor ds. Nauki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznegow Katowicach