Uwaga

II poprawa testu egzaminacyjnego kursu “Chemia” – WNMZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że II poprawa testu egzaminacyjnego z przedmiotu “Chemia” dla roku I (sem1) Kierunku Lekarsko-Dentystycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbędzie się 27.05.2020r. o godz. 17.00 na platformie e-learningowej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Wioletta Karliczek]

Uwaga

Uwaga Studenci V roku WNMK – kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pisemne zaliczenie z przedmiotu „Biostatystyka” odbędzie się w dniu 19 czerwca br. w godzinach 12:00 – 12:40 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć (treść w załączeniu), który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka” w bieżącym roku akademickim.

Katedra i Zakład Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

 

[Przesłano przez: Angelina Kaleta]

coronavirus

Komunikat nr 4/2020 Rektora SUM w Katowicach.


Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim nadal aktualnymi pozostają:
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm.,
Komunikaty Rektora: Nr 1/2020 z dnia 17.03.2020 r., Nr 3/2020 z dnia 03.04.2020 r.,
Komunikaty Kanclerza: Nr 1/2020 z dnia 16.03.2020 r., Nr 2/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Nadal zatem zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej. Terminy dotyczące organizacji roku akademickiego określa Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z późn. zm. (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 11.05.2020 r.) z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 72/2020 z dnia 07.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Komunikacie Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 15.05.2020 r. a także Zarządzenia Nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ponadto niezmiennie rekomenduje się Przewodniczącym Organów Uczelni, Komisji oraz Zespołów do wykorzystywania środków technicznych porozumiewania się na odległość, w tym podejmowania w takiej formie uchwał.
Uchylenie postanowienia dotyczącego ograniczenia funkcjonowania Uczelni poprzez ograniczanie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie nie jest tożsame z brakiem uprawnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zlecenia pracownikowi pracy zdalnej. Niemniej jednak na powyższe w przypadku kierownika jednostki wymagana jest zgoda Dziekana, a w przypadku kierownika jednostki administracji Kanclerza/Z-cy Kanclerza – zgodnie z właściwością.
Kierownicy są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych Ministerstw, zamieszczanych na stronach internetowych: gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz www.gov.pl/web/nauka. Obowiązujące akty Uczelni wydawane w związku z trwającą pandemią dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Sprawdź informacje o koronawirusie”

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

Wersja PDF