Brygida Adamek

Dr hab. n. med. Brygida Adamek konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii

Dr hab. n. med. Brygida Adamek, Kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii.


Pani Docent jest lekarzem, specjalistą w zakresie chorób zakaźnych. Pracę zawodową i naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1990 roku w Klinice Chorób Zakaźnych ówczesnego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (obecnie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu), w kolejnym etapie (lata 2000 – 2016) pracowała w Katedrze Biologii Medycznej i Molekularnej tegoż Wydziału. Od 2016 roku jest pracownikiem Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.
Równocześnie od 2007 do 2019 roku pracowała w Poradni Hepatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach. Od 2014 roku sprawuje funkcję Przewodniczącej Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych – początkowo w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SUM, od 2016 roku w połączonych jednostkach tworzących UCK.

Aktywność naukowa Pani Docent obejmuje przede wszystkim tematykę związaną z epidemiologią, patofizjologią, diagnostyką i terapią chorób zakaźnych, w obrębie której stopniowo wyodrębniała się problematyka hepatologiczna, jak również kwestie wpływu czynników środowiskowych na wybrane zjawiska patofizjologiczne, w tym procesy nowotworowe.

Dr hab. n. med. Brygida Adamek jest Autorem i współautorem 152 publikacji naukowych, w tym 78 artykułów pełnotekstowych oraz 74 doniesień zjazdowych. Łączny IF publikacji pełnotekstowych wynosi 23.005 pkt, a łączna punktacja MNiSW: 837 pkt. Publikacje Pani Docent były cytowane 99 razy (liczba prac cytowanych – 17), a Indeks Hirscha wynosi 6. Prace poruszają tematykę z zakresu hepatologii ze szczególnym uwzględnieniem problemów hepatologii infekcyjnej i procesów regeneracji wątroby, patofizjologii zakażeń, biologii molekularnej, epidemiologii oraz zdrowia publicznego.

Pani Docent jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od 1991 r.; w l. 2000–2003 i 2003–2006 – czł. Zarządu Oddz. Śląskiego; w l. 2012–2015 – czł. Komisji Rewizyjnej, od 2018 – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Śląskiego PTEiLChZ), Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (od 2005) i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (od 2013).
Otrzymała Zespołowe Nagrody III st. Rektora SUM w zakresie działalności naukowej (2009) i dydaktycznej (2017 i 2019).

Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]